Skip to main content

Personeelsplan

Het personeelsplan maakt het mogelijk het personeelsbestand en de kosten van het personeel van de federale overheid te plannen, te meten, op te volgen en te evalueren. Het doel hiervan is de kwaliteit van de beslissingen betreffende het personeel te verhogen. Daarbij moet de naleving van de principes van neutraliteit, transparantie en responsabilisering worden gewaarborgd.

In de praktijk is het personeelsplan een projectie van het personeelsbestand en van de personeelskosten voor het komende jaar (T) en het daaropvolgende jaar (T+1) voor een personeelsenveloppe. De personeelsenveloppe is het beheersmechanisme dat aan een dienst zijn globale budgettaire middelen ter beschikking stelt om zijn opdrachten te realiseren. Het personeelsplan houdt rekening met het bestaande personeel maar ook met alle door de dienst geplande evoluties voor de toekomst. Daarbij hoort het gekend vertrek van personeelsleden en de aanwervingen en bevorderingen die door het management werden besloten. Het confronteert de geplande personeelskosten met de enveloppe die aan de dienst is toebedeeld. Het management kan dan ook bepalen of het financiële evenwicht zal worden nageleefd.

Om de diensten te ondersteunen in hun proces van resourcesplanning heeft de FOD Beleid en Ondersteuning het platform SEPPfed ontwikkeld dat elke maand alle federale informatie inzake VTE en lasten integreert. Het is gebaseerd op de betaalgegevens van de CDVU, de gegevens van de Federale Accountant en op de gegevens meegedeeld door de diensten die niet door de CDVU worden betaald. Al deze gegevens ondergaan een proces van inzameling, analyse en kwaliteitscontrole.

Het platform SEPPfed produceert voor alle effectief getelde personeelsbestanden en alle effectief gerealiseerde kosten betrouwbare en eenduidige informatie dankzij de referentiestructuren die verschillende nomenclaturen met betrekking tot de dienst, de implementatie van de begroting, de boekhouding, de betaling of het personeelseffectief op elkaar afstemmen.

Op basis van deze referentiegegevens en voor de diensten waarop het enveloppemechanisme van toepassing is, stelt het platform SEPP van zijn kant, aan de verschillende actoren die betrokken zijn bij het ​​planningsproces, referentie-indicatoren ter beschikking die toelaten het effect van beslissingen op middellange termijn (2 jaar) te evalueren qua aantal en kosten. Deze indicatoren waarborgen de validatie en de betrouwbaarheid van de gebruikte informatie.

Pagina laatst gewijzigd op 30 juli 2018.