Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

In het staatsblad: omzendbrieven monitoring

Datum: 

De omzendbrieven 669 en 670 over de risicomonitoring werden op 26 februari 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd:

  • omzendbrief nr. 669 schetst het kader van de risicomonitoring op overschrijding van de personeelskredieten voor federale diensten in 2019 en 2020 en publiceert de vastleggingslimieten voor 2019 en 2020.  Aangezien de limieten in het kader van de lopende zaken zijn vastgesteld, zijn ze gebaseerd op voorlopige kredieten.  
  • omzendbrief nr. 670 beschrijft de methodologie voor de evaluatie van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en voor de evaluatie van de beschikbaarheid van een budgettaire marge voor aanwervingen of bevorderingen.  Deze omzendbrief vervangt en heft de omzendbrieven nrs 644 en 644bis op.  Hij consolideert de methodologie die in 2017 werd herzien en verfijnd om de impact van het systeem van bonificaties te integreren in de individuele projectie van de loonkosten. 

Context

Naar aanleiding van de beslissing van de regering in oktober 2014 om een strikt begrotingstraject toe te passen, heeft de Ministerraad de FODs P&O en B&B, die sinds 1 maart 2017 geïntegreerd zijn in de FOD BOSA, de opdracht gegeven om een verplichte monitoring te organiseren voor het volledige federale openbaar ambt (met inbegrip van de bijzondere korpsen, ION en OISZ).

In mei 2015 werden de eerste omzendbrieven gepubliceerd.  Het betrof:

  • de omzendbrief nr. 645 die het kader vastlegt voor een regelmatig monitoringproces en voor 2 jaar de vastlegginslimieten publiceert waarover de federale diensten beschikken om hun HR-beleid te voeren: de limiet voor 2015 en de prefiguratie van de limiet voor 2016
  • de omzendbrief nr. 644 die de methodologie voor twee beslissingscontexten beschrijft: hij bepaalt namelijk de KPI's (Key Performance Indicators) op basis waarvan de regering, een paar keer per jaar, kan oordelen of er bij bepaalde diensten een risico op overschrijding van de personeelskredieten bestaat enerzijds en op basis waarvan het management van de diensten, op continue wijze, kan evalueren of het over een budgettaire marge beschikt om,  met het akkoord van hun inspecteur van financiën, beslissingen over aanwervingen of promoties te kunnen nemen. Eind 2015 werd hij bij omzendbrief nr. 644bis gewijzigd om er een specifieke ramer voor de diplomaten in op te nemen.

Sindsdien is elk jaar een omzendbrief gepubliceerd om het kader van het monitoringproces in herinnering te brengen en de vastleggingslimieten vast te stellen die de diensten in het betreffende jaar moeten respecteren.   Deze omzendbrief werd gevolgd door een omzendbrief bis met de geactualiseerde limieten na de begrotingscontrole. Dit zijn de omzendbrieven:

  • nr. 650 en nr. 650bis voor 2016
  • nr. 659 voor 2017 (deze omzendbrief publiceert onmiddellijk de limieten na begrotingscontrole)
  • nr. 663 en nr. 663bis voor 2018.

Meer informatie

  • Omzendbrief nr. 669 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2019 en 2020 en de personeelsenveloppes 2019 en 2020
  • Omzendbrief nr. 670 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten en de monitoring van de operationele beslissingen

Pagina laatst gewijzigd op 27 maart 2019.