Skip to main content

Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://fedweb.belgium.be

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen. Aan sommige vereisten wordt niet voldaan. Meer info vind je in onderstaande lijst (zie ‘Niet-toegankelijke inhoud’) en in het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Er werd een externe audit op de toegankelijkheid uitgevoerd door het team ‘toegankelijkheid’ van de FOD Beleid en Ondersteuning. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

Niet - toegankelijke inhoud

We doen ons best om de website voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Toch blijven er bepaalde criteria van niet-naleving bestaan. De automatische testen brachten de volgende afwijkingen ten opzichte van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA-richtlijnen aan het licht:

  • sommige links zijn niet duidelijk (WCAG Criterium 1.1.1)
  • sommige afbeeldingen hebben geen correct tekstalternatief. Dit geldt ook voor sommige tabellen op het vlak van de samenvatting of de titel (WCAG Criterium 1.1.1)
  • sommige sectiekoppen zijn niet duidelijk geïdentificeerd (WCAG Criterium 1.3.1).
  • de html-structuur moet worden verbeterd voor de inhoud van sommige pagina's (bijvoorbeeld de hiërarchie van de titels en ondertiteltags). Dit geldt ook voor bepaalde tabellen waar het gebruik van headers en bepaalde attributen of elementen ontbreken (WCAG Criterium 1.3.1)
  • Iframes die worden gebruikt om applicaties te integreren zijn niet volledig toegankelijk (WCAG Criterium 4.1.2)
  • sommige formulierelementen en links zijn niet correct geïmplementeerd (WCAG Criterium 4.1.2).

Voor meer informatie kan je het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD Beleid en Ondersteuning bekijken.

Voorgestelde alternatieven

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze site toegankelijk te maken. Zie je echter nog een probleem van niet-naleving? Neem dan contact op via fedwebteam@bosa.fgov.be.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 8 december 2020. De laatste bijwerking dateert ook van 8 december 2020.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je een e-mail sturen naar fedwebteam@bosa.fgov.be.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht over onze site? Vul dan het klachtenformulier in op de site van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Handhavingsprocedure

Deze handhavingsprocedure is beschikbaar in geval van een onbevredigend antwoord op de melding of het verzoek aan de verantwoordelijke organisatie via het hierboven beschreven feedback-mechanisme.

Je kan dan de federale ombudsman contacteren:

Website Federale Ombudsman
contact@federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

Verbeteringsplan

In overleg met het toegankelijkheidsteam van de FOD Beleid en Ondersteuning bekijken we de acties die het mogelijk maken om de toegankelijkheid van de huidige site snel te verbeteren. Deze verbeteringsacties worden in het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd.

Een volledige revisie van de sites die deel uitmaken van de FOD Beleid en Ondersteuning is gepland tegen eind 2021. Bij deze vernieuwing wordt bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheidsnormen.

Pagina laatst gewijzigd op 13 januari 2021.