Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Strategische en operationele plannen (SOPSO)

De FOD BOSA biedt de overheidsdiensten niet-verplichte ondersteuning bij het opstellen van hun strategisch plan en hun operationele plannen.
Deze plannen moeten door elke FOD en POD worden ontwikkeld. Het strategisch plan bestrijkt de legislatuur en het operationeel plan wordt jaarlijks opgesteld. 
 
De wetgeving rond strategische en operationele plannen is van toepassing FOD’s en POD’s.

 

Strategisch plan

In vergelijking met de versie van de bestuursovereenkomst  hebben de strategische plannen tot doel:
- een minimale inhoud 
- een vereenvoudiging
- een evolutie van de traditionele gezagsverhouding tussen de politieke autoriteiten en de overheidsdienst in de richting van een verhouding die meer gericht is op de beginselen van partnerschap
- een sterkere band met de politieke besluitvormingscyclus door het strategisch plan te koppelen aan de volledige legislatuur. 
 

Operationele plan

Het operationele plan maakt de uitvoering van het strategisch plan mogelijk en bevat een SMART-beschrijving van de doelstellingen, processen/projecten, de bijbehorende KPI's, de verantwoordelijke personen en de bijbehorende middelen.

Elke overheidsdienst zal de strategieën en doelstellingen van het strategisch plan en eventuele latere wijzigingen daarvan uitvoeren in een jaarlijks operationeel plan. Dit bevat ook de prioriteiten van de jaarlijkse beleidsverklaringen van de bevoegde ministers en staatssecretarissen.

Het operationele plan bevat dus ten minste de volgende elementen:

  1. de SMART-beschrijving (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden) van de operationele doelstellingen en de middelen die daarvoor worden ingezet
  2. een korte beschrijving van de processen, projecten en acties/initiatieven rond de toepassing van deze operationele doelstellingen, met vermelding van de indicatoren waarmee je de uitvoering kan volgen en meten de toewijzing van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering aan een dienst, afdeling of andere sub-entiteit van de overheidsdienst.
  3. de KPI's verbonden aan de transversale doelstellingen.

Een operationeel plan treedt in werking op 1 januari van het kalenderjaar waarop het betrekking heeft en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Rol van de FOD BOSA

De rol van de FOD BOSA in het kader van deze nieuwe wetgeving omvat:
  • aanbieden van relevante instrumenten, zoals templates, handleidingen voor het proces van het schrijven van strategische en operationele plannen
  • aanbieden aan de overheidsdiensten van niet-verplichte ondersteuning bij opmaak van hun strategische en operationele plannen
  • beleidsondersteuning door beleidsvoorstellen te ontwikkelen, verslagen voor het College van Voorzitters en de Raad van Ministers op te stellen, het proces van vaststelling van transversale doelstellingen te begeleiden
  • een methodologische evaluatie van de toepassing van de strategische plannen maken alsook het formuleren van methodologische verbetervoorstellen.

Pagina laatst gewijzigd op 30 mei 2022.