Skip to main content

Goed om weten!

Date: 

 

 

Op deze pagina verzamelen we tips en antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ). De pagina wordt de komende maanden telkens aangevuld. De items worden ook opgenomen in onze nieuwsbrief Fedweb Light.

 

Wat voorziet het federaal personeelsstatuut voor personeelsleden die niet kunnen op het werk geraken door een aangekondigde treinstaking?

1.  Thuiswerk of dichter bij huis werken in een satellietkantoor

      Als jouw werk dit toelaat, kan je hiervoor de nodige afspraken maken met je functionele chef.

2. Een alternatief vervoermiddel

Je kan gebruik maken van alternatieve vervoersmiddelen, hetzij via

 • andere vormen van openbaar vervoer of eigen vervoer (auto, fiets,...)
 • via carpooling
 • of gemeenschappelijk georganiseerd vervoer.

Vraag even na bij je organisatie

 • of bijkomende verplaatsingsonkosten voor het openbaar vervoer worden vergoed
 • of er een vergoeding is voorzien voor personeelsleden die op deze dagen uitzonderlijk met hun eigen wagen naar het werk komen of voor personeelsleden-chauffeurs die carpoolen met collega’s
 • of er gemeenschappelijk vervoer met dienstvoertuigen wordt georganiseerd.

3. Een dag verlof

Je kan jaarlijks vakantieverlof of inhaalverlof aanvragen. Je kan ook vragen je vrije dag of vrije dagen in het kader van deeltijdwerk te verplaatsen. Misschien zijn er binnen je organisatie mogelijkheden om soepel om te gaan met het stelsel van het inhaalverlof: niet gepresteerde uren kunnen misschien later worden ingehaald of er kan meer inhaalverlof toegestaan worden dan bijvoorbeeld normaal voorzien (bijv. de algemene regel voorziet dat je maximum één dag inhaalverlof per maand mag opnemen maar bij deze omstandigheden kunnen misschien (uitzonderlijk) meerdere dagen worden toegestaan). Ook hier kan je het best afspraken maken met je chef.

Een volledige dienstvrijstelling is niet te verantwoorden in deze situatie omdat de acties ruim op voorhand werden aangekondigd en iedereen de mogelijkheid heeft om een oplossing te zoeken.

Voor meer info rond de concrete afspraken binnen je eigen organisatie kan je best contact opnemen met de HR-verantwoordelijke van je eigen personeelsdienst.
            
 

Hoe onderteken ik een gesprek in Crescendo?

Bij voorkeur via je identiteitskaart (eID)!

Om te ondertekenen via je identiteitskaart (eID), moet je in Crescendo deze voorkeur van handtekening aanduiden in het menu ‘Mijn details’. Als je daarna je evaluatie ondertekent via eID (je identiteitskaart) hoef je verder niets meer te doen. Deze handtekening is gewaarmerkt door je identiteitskaart en dus perfect geldig.

Niet via eID?

Als je daarentegen de voorkeur voor ondertekenen via identiteitskaart eID) niet aanduidt, raden we je aan om het formulier af te drukken, manueel te ondertekenen en opnieuw op te laden in Crescendo.

Meer info

 • Over de algemene procedure van de evaluaties? Klik door naar de info op Fedweb.
 • Over Crescendo of over je persoonlijk dossier? Neem dan contact op met je eigen stafdienst P&O/personeelsdienst.

 

Verlies ik mijn ziektekapitaal als ik 62 (62,5 - 63) jaar word?

Je verliest je eerder opgebouwde ziektekapitaal niet plots als je 62 (62,5 - 63, zie schema hieronder) jaar wordt. Je wordt wel ambtshalve in rust gesteld de eerste dag van de maand nadat je na je 62ste (62,5 - 63ste) verjaardag 365 kalenderdagen afwezig bent wegens ziekte. De termijn van 365 dagen wordt apart genoteerd door de personeelsdiensten.

De opruststelling gebeurt automatisch als de grens bereikt wordt. De termijn moet niet aaneensluitend zijn: alle periodes van ziekte vanaf 62 (62,5 - 63) jaar worden gewoon opgeteld. De dagen worden uiteraard wel afgetrokken van het eerder opgebouwde ziektekapitaal en bij een tekort gaat disponibiliteit in.

Schema

 • 62 jaar vanaf 1 juli 2016
 • 62 jaar en 6 maanden vanaf 1 januari 2017
 • 63 jaar vanaf 1 januari 2018.

Lees er alles over in de rubriek 'Uitputting ziekteverlof'

 

Hoe dien ik beroep in tegen een negatieve beslissing over de valorisatie ervaring?

Via ‘Rekrutering en Onthaal > Valorisatie van de beroepservaring’ vind je alle informatie over het valoriseren van beroepservaring voor de geldelijke anciënniteit (voorgaande diensten in de privésector of als zelfstandige).

Als je een negatieve beslissing krijgt, kan je daartegen beroep indienen bij de FOD P&O. Er is geen termijn bepaald voor de indiening van dit beroep.

Hoe beroep indienen?

Stuur je dossier naar:

Voorzitter van het directiecomité FOD P&O
Wetstraat 51
1040 Brussel :

met toevoeging van onderstaande elementen:

 • het bestreden besluit dat werd opgemaakt door je huidige werkgever mbt de valorisatie van de voorgaande diensten in de privé-sector of als zelfstandige als geldelijke anciënniteit
 • de functiebeschrijving van je vorige werkgever(s) voor elk van de eerdere beroepservaring(en) beweerd in de privé-sector of als zelfstandige en met de vermelding van de periode, deeltijdse of voltijdse prestaties  en of deze periode al of niet ononderbroken was
 • de functiebeschrijving van je huidige functie bij je huidige werkgever
 • arbeidsovereenkomsten overgemaakt voor de diensten gepresteerd in de privé
 • alle andere bewijsstukken (attesten, contracten, brieven, mails, …).

 

Krijg ik opleidingsverlof om de universitaire cursussen voor overgang naar niveau A te volgen?

De proeven van de tweede reeks voor bevordering naar niveau A geven toegang tot opleidingsverlof (bepaald in het KB van 7 augustus 1939, art 31, §4, zevende lid). Dat opleidingsverlof (opleiding die buiten de federale overheid wordt gegeven) geeft toegang tot een dienstvrijstelling die is beperkt tot maximum 120 uur per kalenderjaar:

 • het maximum van 120u (opleidingsactiviteit buiten de federale overheid) dekt alleen de tijd die effectief op de universiteit (of hogeschool) wordt doorgebracht om de cursus te volgen, en, in voorkomend geval, het examen af te leggen waarmee de cursus wordt afgesloten.
 • deze vrijstelling wordt toegekend om cursussen te volgen buiten de overheid, op het ogenblik dat ze worden gegeven. Die gelegenheid wordt niet gegeven om de scriptie te schrijven. Als louter voorbeeld kan ik meedelen dat de compensatie van de uren om ‘s avonds universitaire cursussen te volgen mogelijk is, maar dat vraagt een akkoord tussen het personeelslid en de overheid waartoe het behoort. Alles moet binnen de marge van het maximum van 120u blijven, en de afwezigheden die dat maximum van 120u overschrijden, moeten volledig gedekt zijn door een gewoon verlof of recuperatie.
   

In welke taal moet ik een bevorderingsselectie afleggen?

In een centrale dienst is elk personeelslid altijd in een taalrol ingeschreven. De taalrol heeft betrekking op de indeling van het personeelslid in een taalgroep (Nederlandse of Franse taalrol). De taalrol waarin je wordt ingedeeld, wordt bepaald door het taalregime van de toelatingsselectie. Zonder zo'n selectie wordt de indeling bij de Nederlandse of Franse taalrol bepaald door het taalregime van het onderwijs dat je gevolgd hebt. Aansluitend op het voorgaande vinden de bevorderingsselecties plaats in de taal van de taalrol waarin je vóór de bevordering bent ingedeeld.

Onder voorbehoud van de soevereine beoordeling van de hoven en rechtbanken lijkt het dan ook logisch dat de bevorderingsexamens plaatsvinden in de taal van de taalrol waartoe je vóór de bevordering behoort.

Pagina laatst gewijzigd op 27 februari 2017.