Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Innovatie

innovation

Naar aanbod innovatie in 5 stappen

De wereld verandert elke dag een beetje sneller. Evidenties vandaag zijn dat morgen niet meer. De omgeving waarin jouw organisatie functioneert wordt complexer. Klanten worden mondiger en zijn veeleisender,medewerkers zijn mobieler en zijn minder lang gebonden aan jouw organisatie. Kortom, jouw organisatie dient zich niet enkel continu aan te passen, ze dient ook vernieuwend uit de hoek te komen. Innovatief zijn is dus een must.

Innovatie en overheid: een evidente connectie

 
Wil jouw organisatie duurzaam en met kennis van zaken blijvend werken aan meerwaarde, dan moet je organisatie in staat te zijn om doelgericht en anticipatief innovatief in te spelen op maatschappelijke, sociologische en technische evoluties door nieuwe producten, nieuwe dienstverleningen, processen en middelen, nieuwe partnerships, nieuwe manieren van werken, organisatievormen en kennis aan te bieden.

Innovatie, het begrip afbakenen

We omschrijven innovatie als volgt:

Innovatie is het creëren van toegevoegde waarde (*) door het vertalen van vernieuwende ideeën naar de implementatie van nieuwe processen, nieuwe producten en diensten of een nieuwe werkwijze.

(*) Onder toegevoegde waarde wordt verstaan een verhoogde klantgerichtheid, een verbetering van de efficiëntie en een toegenomen effectiviteit.   
Met betrekking tot innovatie onderscheiden we volgende kritische succesfactoren.

Eerst en vooral, vereist innovatie een organisatiecultuur waarin delen van informatie een gegeven is, waarin mensen gestimuleerd worden om ideeën te generen, om out-of-the-box te denken en waar er ruimte is om dingen uit te proberen.  Verder is er ook nood aan een openheid tussen verschillende diensten binnen de organisatie, maar ook met de omgeving en is er een gewoonte om samen te werken, om netwerken uit te bouwen en partnerships op te zetten.  Tot slot is er binnen deze organisatiecultuur ook ruimte om dingen uit te proberen.

Daarnaast is innovatie in deze context een doelbewust proces gericht, ofwel op productinnovatie, procesinnovatie, organisatorische innovatie en/of innovatie op het vlak van communicatie binnen het domein van missiekritische producten en diensten die een differentiatie uitmaken voor de klant(en) en/of de stakeholder(s).  Incrementele verbeteringen als een bijproduct van processen om zo goedkoop mogelijk te werken en werknemers af te stoten of om zo efficiënt mogelijk te werken en te standaardiseren worden buiten beschouwing gelaten.

Innovatie is een en/en-verhaal, het is geen doel op zich. Het betrachten van innovatieve methodes en aanpakken is een mindset die de organisatie en haar medewerkers ertoe uitdaagt de arbeidsorganisatie, de werkmethodes, de aangewende middelen en de doelstellingen dermate te verbeteren zodat er blijvend beter, sneller, doeltreffender, op maat en cost-efficiënt kan gewerkt worden en gewerkt wordt.

De aanleiding tot innoveren is niet louter “costcutting” maar het is ook een onontbeerlijk antwoord van de dienstverlening op de schaarser wordende andere middelen.  Organisaties zijn genoodzaakt meer en meer snel, inclusief en efficiënt in te spelen op de gedifferentieerde vragen, noden, behoeften en verwachtingen van klanten en stakeholders willen zij hun relevantie, en zelfs hun legitimiteit behouden.

Het creëren van toegevoegde waarde vraagt echter ook de nodige middelen.  Er zal geïnvesteerd moeten worden en de bijhorende risico’s zullen mee in rekening moeten genomen worden.  Ruimte voor het experiment, het nodige geduld op brengen en keuzes maken, zijn hierbij essentieel.  Experimenteren op zich is niet natuurlijk onvoldoende, er dient ook te worden voorzien in een projectstructuur die toelaat het idee om te zetten in een project met  mijlpalen om alzo te werken naar  tastbare directe en/of indirecte deliverables of resultaten.

Daarom moet je voor innovatie een referentiekader in het leven roepen.

Aanbod van de FOD Beleid en Ondersteuning

Op het vlak van innovatie bieden zich een aantal opportuniteiten aan.

Met de ontwikkeling van bovenstaand aanbod, streven wij ernaar:

  • de federale organisaties als trekkers of koplopers in de schijnwerpers te plaatsen
  • de federale ambtenaren uit te dagen en te ondersteunen om ideeën te ontwikkelen, te delen en continu te vernieuwen
  • nieuwe werkmethoden en partnerships te ontwikkelen
  • visibiliteit te geven aan goede innovatieve praktijken.

Alleen door gezamenlijke inzet wordt een innovatieve cultuur verkregen wat resulteert in een aangepaste dienstverlening met toegevoegde waarde.

Je organisatie kan hiervoor een beroep doen op de ondersteuning van FOD Beleid en Ondersteuning.

Pagina laatst gewijzigd op 16 maart 2017.