Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

In Vivo

Bestaansreden & positionering In Vivo

In Vivo wil leidinggevenden, begeleiders en medewerkers van organisaties binnen de federale overheid helpen bij het verder ontwikkelen van een bewuste menswaardige cultuur.

In Vivo bouwt verder op het Vitruvius-traject dat al loopt sinds 2008 en begeleidde ondertussen meer dan 2000 deelnemers:

 • meer dan 1400 leidinggevenden (waarvan 150 topmanagers & mandaathouders), honderden begeleiders (interne coaches, procesbegeleiders, change managers, …) en andere medewerkers uit 50 verschillende overheidsorganisaties
 • 10 trajecten op maar: directiecomités, DG’s of stafdiensten P&O (BOSA, RSVZ, SFPD, FEDASIL, RIZIV, FOD Mobiliteit, FOD Buitenlandse Zaken)
 • 40 interne coaches,procesbegeleiders en mindfulnessbegeleiders (WIV, Defensie, RSVZ, SFPD, FOD Buitenlandse Zaken, RVP, FOD Economie, Pro Leader Federale politie, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Justitie, FOD Volksgezondheid, FOD Werkgelegenheid, FOD Kanselarij, RVA, De Munt, RSZ,…).

Het co-creatieve programma neemt de specifieke ontwikkelingsbehoeften van de deelnemers en hun organisaties als voornaamste leidraad voor het opmaken en invullen van de leeragenda.

De interne begeleiders van het In Vivo-team werden gedurende de eerste zes jaar intensief gecoacht en begeleid door een multidisciplinair team van 8 gerenommeerde experten. Dankzij de jarenlange ervaring in het begeleiden van honderden leidinggevenden en tientallen teams en organisaties is het In Vivo-team ondertussen zelf uitgegroeid tot een erkend expertisecentrum in leiderschapsontwikkeling, coaching, procesbegeleiding, mindfulness en ervaringsleren (substance teaching).

In Vivo begeleidt en superviseert jaarlijks een tiental interne aspirant-begeleiders en coaches, die op hun beurt een actieve rol spelen bij het opzetten en uitrollen van menswaardige leiderschapsontwikkeling binnen de eigen organisaties en het uitdragen van In Vivo.

Deze 'coach the coach'-aanpak blijkt in de praktijk bijzonder effectief en efficiënt:

 • de hoge kosten voor externe consulting (drievoud van interne personeelskost) worden enorm gereduceerd
 • door internalisering kunnen met veel meer ervaring en affiniteit voor de specifieke overheidscontext meer gepaste interventies gebeuren, wat toelaat om duurzamere, en veel breder gedragen cultuurveranderingen door te voeren
 • het FOD-overschrijdende karakter van het programma draagt actief bij tot het installeren van een transversaal lerend netwerk voor Mindful leren, samenwerken, leiden & begeleiden

Mindful Leren, samenwerken, leiden en begeleiden als hefboom voor gezonde organisaties

Ego naar eco

Evolutionaire leiderschapstheorie en vooral onze eigen ervaring leert ons dat het rijk van de dominante, extraverte, charismatische, heroïsche leider met zijn geniale masterplan die zegt ‘sluit je ogen en kritische geest en volg mij blindelings’ langzaam maar zeker voorbij is.

Onze samenleving heeft meer dan ooit nood aan integere, menswaardige leiders, begeleiders en medewerkers die vooral in tijden van crisis bij de juiste lastige vragen durven stil te staan, om vervolgens met open vizier, co-creatieve geest en samen met anderen te verkennen welke duurzame oplossingen effectief het algemeen belang dienen.

Manage de leider of leidt de manager?

Wanneer een overheidsdienst of organisatie wordt bekeken vanuit het perspectief van een beheersbare machine, moet je als manager leren navigeren binnen ingewikkelde systemen, structuren, procedures, taken en rollen om de gewenste efficiëntie en resultaten te bekomen. In het verleden zijn vele inspanningen geleverd om goede managementpraktijken binnen de federale overheid te implementeren.

Goed management is natuurlijk een belangrijke zaak, maar goed leiderschap is essentieel. Leiderschap creëert en verandert net de organisatiecultuur, daar waar management opereert binnen een bestaande organisatiecultuur. Je kunt een probleem volgens Einstein immers niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.

Een lenige, efficiënte federale overheid die het duurzame, algemeen belang dient is immers slechts mogelijk indien deze gefundeerd is op een sterk geïnternaliseerde integere overheidscultuur. Deze gewenste overheidscultuur is gebaseerd op een intrinsiek gemotiveerde verantwoordelijkheidszin en responsabilisering, zin voor initiatief en creativiteit en is dus per definitie mensgericht en gefundeerd op een ethiek die het duurzame, algemeen belang dient i.p.v. het eigenbelang of dat van enkelen.

Een werkelijke cultuuromslag kan onmogelijk worden gecontracteerd, opgelegd of afgedwongen. Een werkelijke diepgaande en duurzame cultuuromslag is enkel mogelijk vanuit een diepgaand internaliseringsproces op basis van de kern-ingrediënten van de zelfdeterminatietheorie:

 • autonomie en vrije keuze
 • kwaliteitsvolle authentieke relaties (respect, intrinsieke waardigheid en waardering)
 • arbeidsvreugde
 • zelfwaardering.

Goed leiderschap heeft een cruciale stichtende voorbeeldfunctie (be the change) voor deze gewenste overheidscultuur en richt zich dus eveneens op de intrinsieke menselijke waardigheid, motivatie, co-creativiteit en verantwoordelijkheidszin. Hiervoor moet de leidinggevende zich bewust zijn van en verantwoord omgaan met minder tastbare en direct beheersbare organisatieaspecten: intrinsieke motivatie, beleving, vitaliteit, welzijn, waarden, visie, passie… Kortom: ze moeten werken op bewustzijn en cultuur.

Authentieke en menswaardige leiders, begeleiders en medewerkers inspireren, motiveren en ontwikkelen mekaar  en geven ook vertrouwen en goesting om samen hun engagement waar te maken.

Hoe komen tot beweging? De cirkel in het vierkant of het vierkant in de cirkel?

Leonardo Da Vinci inspireert ons, met zijn figuur van de ‘Man van Vitruvius’, die tegelijkertijd staat binnen een vierkant en een cirkel. Het vierkant staat symbool voor het concrete, tastbare, de ratio, het verstand… of de organisatie als machine.  De cirkel staat symbool voor de cultuur, de mens in de organisatie, zingeving, aandacht… of de organisatie als gemeenschap. Met geheven handen en gespreide benen weerspiegelt hij het ideaalbeeld van een  mindful leider, begeleider en medewerker: in contact met het vierkant én met de cirkel, balancerend tussen management en cultuur, gealigneerd tussen verstand,gevoel, intuïtie, intenties, lichaam, zintuigen, bewustzijn en inclusief aandachtig voor zichzelf, de organisatie en haar omgeving, de medewerkers, resultaten en zingeving.

Onderstaand In Vivo-kompas geeft belangrijke onderliggende waarden en condities van  Mindful leren, samenwerken, leiden & begeleiden en de weg ernaar toe schematisch weer  Er is echter geen weg naar mindfulness, mindfulness belichamen is de weg.

 

Huidig aanbod In Vivo

Momenteel biedt In Vivo een waaier van diensten en trajecten aan op het gebied van Mindful leren, samenwerken, leiden, en begeleiden.

Individuele trajecten:

 • Oriëntatie-intake (2 uur): elke kandidaat wordt uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek met één van de In Vivo begeleiders om de veranderwens en het hierop aangepast ontwikkelingstraject te verkennen.
 • Vitruvius NL en FR: traject mindful begeleiden (14 dagen): het intensieve leertraject loopt over 4 maanden en is bedoeld om begeleiders (interne coaches, procesbegeleiders, change managers, …) te helpen in hun ontwikkeling van mindful begeleiderschap. Meer info in het gedetailleerde programma.
 • Vitruvius NL of FR: traject mindful leiden (12 dagen): het intensieve leertraject loopt over 4 maanden en is bedoeld om leidinggevenden te helpen in hun ontwikkeling van mindful leiderschap. Meer info in het gedetailleerde programma.
 • Peercoaching: mindful coachen en gecoacht worden (7 dagen): coaching van peers om te leren coachen alsook je te laten coachen en de gewenste verandering  te verankeren in de dagelijkse praktijk.
 • Basistraject Mindfulness (5 dagen): om een kwaliteit van open, milde aandacht te ontwikkelen en hier en nu bewuster en responsiever te beleven (o.a. gebaseerd op werk van Thich Nhat Hahn & John Kabat-Zin).
 • Mindful Mediation (5 dagen): hier leer je om mindful te bemiddelen bij geschillen en conflicten.  Het traject is zinvol voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en iedereen die wil leren bewust en helpend te remediëren bij conflicten.
 • Mindful naar je pensioen (4 dagen): is een traject voor toekomstige gepensioneerden. Hier leer je om met open milde aandacht aan je nieuwe levensfase te beginnen.
 • Individuele mindful begeleiding voor managers (6 sessies van 2 uur): momenteel wordt deze module gereserveerd voor mandaathouders, directeurs en leden van de directiecomités.
 • Alumni In Vivo: we organiseren 4 herbronningsdagen  en 3 verdiepingsdagen voor al onze alumni.

De dossiers van de kandidaten moeten via mail verstuurd worden: invivo@bosa.fgov.be

Download  het kandidaatstellingsdossier (DOCX, 206.59 KB).

Organisatietrajecten

Voor organisaties bieden we trajecten op maat, in co-creatie met de leden van het directiecomité:

 • Oriëntatie-intake (halve dag): behoefteanalyse en oriëntatie van de organisaties naar de gewenste leiderschapscultuur en hierop aangepast ontwikkelingstraject.
 • Menswaardige organisatiecultuur: we begeleiden directiecomités en stafdiensten P&O op maat van hun gewenste cultuurontwikkeling.
 • Team coaching (3-6 sessies van 3 uur): meer bepaald ondersteuning van de directiecomités en strategische teams.
 • Coach the coach: In Vivo begeleidt en superviseert jaarlijks een tiental interne begeleiders en coaches, die op hun beurt een actieve rol spelen bij het opzetten en uitrollen van leiderschapsontwikkeling binnen de eigen organisaties.
 • Sensibilisering en externe communicatie: In Vivo wil graag als inspiratiebron inzake Mindful leren, samenwerken, leiden & begeleiden beschikbaar zijn voor andere organisaties en mensen in binnen- en buitenland en wil graag bijdragen aan conferenties, onderzoek, …

Voor organisatietrajecten moet er geen dossier worden ingevuld, graag gewoon een mail met je vraag over een organisatietraject naar: invivo@bosa.fgov.be.

Meer weten? In Vivo-team

NL e-mail tel.
Hilda Poleunus hilda.poleunus@bosa.fgov.be 02/740 77 09
Dries Elsen dries.elsen@bosa.fgov.be 02/740 77 03
FR    
Françoise Ligot françoise.ligot@bosa.fgov.be 02/740 77 05

 

Pagina laatst gewijzigd op 30 maart 2022.