Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Raamcontract om het gebruik van gespecialiseerde outplacementbedrijven te vergemakkelijken

 

Wat is outplacement?

Outplacement is een individuele of collectieve begeleiding die de werknemer in staat stelt om zo snel mogelijk een job te vinden bij een nieuwe werkgever of om een zelfstandige activiteit te ontwikkelen. Het begeleidingstraject omvat: een beoordeling van de vaardigheden, verduidelijking van het loopbaanplan, voorbereiding op het zoeken naar werk, hulp bij het schrijven van CV en motivatiebrief....

Wat is de wet die voorziet in outplacement?

De federale overheid moet contractuelen die onder bepaalde voorwaarden ontslagen worden, een outplacementtraject aanbieden. Deze verplichting is vastgelegd in de wet van 5 september 2001 betreffende de verbetering van de arbeidsparticipatie van de werknemers, zoals gewijzigd door de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van één enkel statuut voor arbeiders en werknemers wat betreft de opzeggingstermijnen en de dag van verzuim, alsook de begeleidende maatregelen, met name de artikelen 11/1 tot en met 11/12.

Wie zijn de contractuelen die onder deze wet vallen?

Deze wettelijke bepaling is van toepassing op de contractuelen van de federale overheid die werden ontslagen met een opzegtermijn of een compenserende vergoeding van ten minste 30 weken.

Wat stelt de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) voor?

Om het gebruik van bedrijven die gespecialiseerd zijn in outplacement te vergemakkelijken, heeft de FOD BOSA een raamovereenkomst gesloten met bedrijven die eerder werden geselecteerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Organisaties die van dit contract gebruik willen maken, kunnen rechtstreeks een bestelling plaatsen bij de onderneming geselecteerd door de FOD BOSA.

Deze raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 48 maanden en voorziet in de ondersteuning van maximaal 200 werknemers voor de hele federale overheid. Zodra dit aantal is bereikt of de duur van het contract is verstreken, is het niet langer mogelijk om dit contract te gebruiken.

Wie kan dit raamcontract gebruiken?

De openbare besturen die opdrachten op basis van de raamovereenkomst mogen plaatsen zijn de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, en de diensten die ervan afhangen, het ministerie van Landsverdediging en de diensten die ervan afhangen of een van de rechtspersonen bedoeld in artikel 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken:

 • de Regie der gebouwen
 • het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Defensie
 • het Nationaal Geografisch Instituut
 • het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers
 • de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
 • de Controledienst voor de Verzekeringen
 • het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten, het huidige Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
 • de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
 • de hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
 • de rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, het huidige Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
 • het Rijksinstituut voor Ziekte-  en Invaliditeitsverzekering
 • de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • de Federale Pensioendienst
 • de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid
 • het federaal Planbureau
 • het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • het Agentschap voor de oproepen van de hulpdiensten
 • het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • het eHealth-platform.

Hoe werkt het?

1.           De aanvragende organisatie neemt contact op met het Loopbaancentrum van de FOD BOSA: careercenter@bosa.fgov.be

2.           Het Loopbaancentrum stelt de organisatie de volgende documenten ter beschikking:

 • het bestek
 • de gemotiveerde beslissing
 • de offerte en de contactgegevens van het eerste geselecteerde bedrijf

3.           De organisatie leest de relevante documenten en neemt contact op met het bedrijf:

- het bedrijf is beschikbaar: de organisatie schrijft een bestelbon met alle noodzakelijke informatie uit het bestek.

- het bedrijf is niet beschikbaar: de organisatie vraagt aan het Loopbaancentrum de contactgegevens van het tweede geselecteerde bedrijf.

4.           De organisatie doet de opvolging van de dienstverlening.

5.           Na afloop van de opdracht informeert de organisatie het Loopbaancentrum per e-mail.

Pagina laatst gewijzigd op 16 januari 2019.