Skip to main content

Bij chronische ziekte

Als je wegens een langdurige medische ongeschiktheid niet voltijds kunt werken kun je na een ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van ten minste dertig dagen met verminderde prestaties gaan werken.

Duur

De verminderde prestaties worden toegestaan voor een periode van maximum twaalf maanden, tenzij Medex beslist dat een nieuw onderzoek vroeger moet plaatsvinden. Na een nieuw onderzoek kan Medex de duur meermaals verlengen voor ten hoogste twaalf maanden.

Voorwaarden

 • de verminderde prestaties sluiten onmiddellijk aan op een afwezigheid wegens ziekte
 • je afwezigheid wegens ziekte duurde minstens dertig kalenderdagen.

Aanvraag

Ten minste 5 werkdagen voor het begin van de verminderde prestaties moet je een positief advies van Medex hebben.

De arts van Medex beslist

 • of je in aanmerking komt voor verminderde prestaties
 • over het percentage van je werkhervatting (50%, 60% of 80%)
 • over je werkkalender. Je verdeelt je prestaties over de week, conform het advies van de arts van Medex.

Als je gezondheidstoestand verandert, kan je tijdens een lopende periode van verminderde prestaties een nieuw onderzoek aanvragen bij Medex om je arbeidsstelsel aan te passen.

Informatie over de procedure vind je op de site van Medex.

Bij ziekte

Als je ziek wordt tijdens een periode van verminderde prestaties wegens medische redenen, gelden de regels voor het ziekteverlof of disponibiliteit wegens ziekte.

Artikel 52, §3, 2e lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, voorziet dat de machtiging om verminderde prestaties wegens medische redenen (chronische ziekte) te verrichten, tijdelijk wordt onderbroken tijdens een afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk en een beroepsziekte.

Bijvoorbeeld er is toelating voor verminderde prestaties wegens medische redenen (80%) voor 12 maanden met ingang van 2 april 2019 en de ambtenaar meldt zich ziek voor één week.

Dit betekent dat:

 • er vijf ziekteverlofdagen moeten worden afgetrokken van het ziektekapitaal (en niet vier) aangezien de verminderde prestaties wegens medische redenen tijdelijk onderbroken zijn of met andere woorden het statutair personeelslid wordt op dat ogenblik beschouwd als voltijds afwezig wegens ziekte; het statutair personeelslid wordt tijdens het ziekteverlof bezoldigd aan 100% op voorwaarde dat het nog beschikt over ziektekapitaal;
 • als het ziektekapitaal uitgeput is dan zal het personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte worden geplaatst en een wachtgeld ontvangen (60% van 100%, eventueel verhoogd naar 100% van de laatste activiteitswedde (à 100%) bij erkenning van de aandoening als ernstig en langdurige ziekte door Medex in toepassing van artikel 58 van het koninklijk besluit van 19 november 1998;
 • de periode van 12 maanden waarvoor Medex de toelating gegeven heeft om te werken met verminderde prestaties wegens medische redenen niet zal worden verlengd of met andere woorden het statutair personeelslid moet zoals voorzien een verlenging vragen met ingang op 2 april 2020;
 • als de ziekteperiode (van bijv. 1 week) zou zijn gevallen in de periode van de eerste drie maanden van verminderde prestaties wegens medische redenen (met bezoldiging aan 100%) dan zou de ziekteperiode beschouwd worden als ziekteverlof of disponibiliteit wegens ziekte en zou dit leiden tot verlenging van deze gewaarborgde periode van drie maanden (met 1 week).

Opschorting

De verminderde prestaties wegens medische redenen worden opgeschort door:

 • loopbaanonderbreking
 • halftijdse vervroegde uittreding
 • vrijwillige vierdagenweek
 • de vierdagenweek met en zonder premie
 • halftijds werken vanaf 55 of 50
 • verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden
 • afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden
 • verloven in het kader van de moederschapsbescherming
 • ouderschapsverlof

Gevolgen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja voor de eerste drie maanden.
  Vanaf de vierde maand krijg je je wedde voor de verrichte prestaties en 60% van je wedde voor de niet-verrichte prestaties. Dus als je halftijds werkt, krijg je voor elke 1.000 euro van je voltijdse wedde, 500 euro voor de verrichte prestaties, en 300 euro voor de niet-verrichte prestaties.
 • Vermindering ziektekrediet: neen
 • Vermindering vakantieverlof: ja, in verhouding tot je prestaties

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 22 januari 2020.