Skip to main content

Omstandigheidsverlof

Dit verlof is van toepassing op

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen

Je krijgt omstandigheidsverlof voor sommige burgerlijke of familiale gebeurtenissen (huwelijken, geboortes, overlijdens, religieuze gebeurtenissen, verandering van standplaats, getuige voor een rechtscollege, een functie bij een stem- of opnemingsbureau).

Dit verlof wordt niet verminderd wanneer je het opneemt terwijl je deeltijds werkt.

Je kunt het omstandigheidsverlof splitsen en je kunt het eventueel opnemen in een andere periode dan die van de gebeurtenis zelf. Er moet wel een verband bestaan tussen de gebeurtenis en het ogenblik waarop je het verlof opneemt. Je kunt bijvoorbeeld het verlof naar aanleiding van een overlijden splitsen om de nodige formaliteiten te vervullen op de dag van de begrafenis, de formaliteiten bij de notaris, vrederechter, enz.

Gebeurtenissen en duur

Voor het omstandigheidsverlof wordt:

(*) het huwelijk gelijkgesteld met het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door twee personen van verschillend of gelijk geslacht die samenleven als koppel.

(**) de echtgenoot van het personeelslid gelijkgesteld met de persoon, van verschillend of gelijk geslacht, met wie de ambtenaar samenleeft als koppel op dezelfde woonplaats (feitelijke samenwoning).

(***) de echtgenote van het personeelslid gelijkgesteld met  de persoon, van verschillend of gelijk geslacht, met wie de ambtenaar samenleeft als koppel op dezelfde woonplaats (feitelijke samenwoning).

Huwelijk

Je krijgt

 • voor je eigen huwelijk (*): 4 werkdagen
 • voor het huwelijk (*) van je kind of dat van je echtgeno(o)t(e) (**) (***): 2 werkdagen
 • voor het huwelijk (*) van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder of kleinkind van jou of van je echtgeno(o)t(e) (**) (***): 1 werkdag

Artikel 15 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen voorziet bovendien geen beperkingen rond de toekenning van het aantal omstandigheidsverloven per jaar of geen beperkingen van het aantal omstandigheidsverloven per ambtenaar. Zo zal een ambtenaar die meerdere malen huwt telkens recht hebben op een omstandigheidsverlof en zal een ambtenaar die eerst een akte van wettelijke samenwoning laat registreren en later huwt met dezelfde partner eveneens recht hebben op twee keer een omstandigheidsverlof.

 

Geboorteverlof of omstandigheidsverlof

Als statutair of stagiair krijg je voor de bevalling van je echtgenote (***) 10 werkdagen omstandigheidsverlof.

Contractuelen kunnen kiezen tussen het omstandigheidsverlof (openbare sector) en het geboorteverlof (privésector).

De regeling van de privésector geeft recht op een geboorteverlof van 10 werkdagen: drie dagen vallen ten laste van de staat, de zeven resterende dagen worden betaald door het ziekenfonds (aan 82% van het begrensd loon). Je kunt het verlof splitsen, maar je moet het wel opnemen binnen de 4 maanden na de geboorte. Er moet een band (vb. door erkenning) zijn tussen baby en de vader, onder hetzelfde dak wonen is geen vereiste. Ook contractuele "meemoeders" hebben recht op geboorteverlof. Dit op 2 voorwaarden:

 • er mag maar een wettelijke afstammingsband bestaan ten aanzien van één persoon, d.i. de moeder. Is er ook sprake van een wettelijke afstammingsband met de vader,  dan komt dit verlof enkel toe aan de wettelijke vader.
 • er moet een bewijs van partnerschap zijn van de meemoeder met de moeder. (huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoning of door een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de inschrijving op hetzelfde adres blijkt gedurende minstens drie onafgebroken jaren voorafgaand aan de geboorte.)

Als de 'meemoeder' het betrokken kind later adopteert, wordt het geboorteverlof in mindering gebracht van het adoptieverlof. (adoptieverlof geregeld door artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
 

Overlijden

Je krijgt

 • voor het overlijden van je echtgeno(o)t(e) (**)(***),  van een bloed­ of aanverwant in de eerste graad van jou of van je echtgeno(o)t(e) (**) (***): 4 werkdagen
 • voor het overlijden van de echtgeno(o)t(e) van je kind of het overlijden van de echtgeno(o)t(e) van het kind van je echtgeno(o)t(e) (**)(***): 4 werkdagen
 • voor het overlijden van een bloed- of aanverwant met wie je onder hetzelfde dak woont in om het even welke graad van jou of van je echtgeno(o)t(e) (**) (***): 2 werkdagen
 • voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede of derde graad van jou of van je echtgeno(o)t(e) (**) (***)met wie je niet onder hetzelfde dak woont: 1 werkdag
   

Verandering van standplaats

Voor een verandering van standplaats opgelegd in het belang van de dienst, wanneer de verplaatsing een bijdrage van de staat in de verhuiskosten meebrengt krijg je 2 werkdagen.
 

Priesterwijding of intrede in het klooster

Voor een priesterwijding of intrede in het klooster (of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere erkende religie) van je kind of van dat van je echtgeno(o)t(e) (**)  (***)krijg je 1 werkdag.
 

Plechtige communie en feest vrijzinnige jeugd

Je krijgt

 • voor een plechtige communie (of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere erkende religie) van je kind of van dat van je echtgeno(o)t(e) (**) (***): 1 werkdag
 • voor een deelname van je kind of dat van je echtgeno(o)t(e) (**) (***) aan het feest van de vrijzinnige jeugd: 1 werkdag
   

Getuige

Als je opgeroepen wordt als getuige voor een rechtscollege of op aanmaning van een rechtscollege persoonlijk moet verschijnen krijg je omstandigheidsverlof voor de nodige duur.
 

Voorzitter, bijzitter, secretaris van een stembureau of een opnemingsbureau

Je hebt recht op omstandigheidsverlof voor de nodige tijd met een maximum van twee werkdagen als je voorzitter, bijzitter of secretaris van een stembureau of een opnemingsbureau bent,

Dit verlof kan alleen in deze omstandigheden worden opgenomen:

 • een dag omstandigheidsverlof op zondag, de dag van de verkiezingen als je volgens je werktijdregeling op diezelfde dag moet werken
 • een dag omstandigheidsverlof op de maandag volgend op de verkiezingen, als dat bureau na middernacht (van zondag op maandag) heeft doorgewerkt.

De regeling om een bijkomende dienstvrijstelling te verlenen als je afziet van het presentiegeld, is niet langer van toepassing.


 

Gevolgen

Contractuelen

 • Recht op wedde: alle omstandigheidsverloven zijn volledig bezoldigd, met uitzondering van het geboorteverlof waarvan enkel de drie eerste dagen volledig door de werkgever betaald worden, de zeven resterende dagen worden betaald door het ziekenfonds (aan 82% van het begrensd loon).
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

Statutairen, stagiairs en mandaathouders

 • Administratieve stand : dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja
 • Vermindering ziektekrediet: neen
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

Pagina laatst gewijzigd op 23 januari 2020.