Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Statutairen - ontslag krijgen

In een aantal gevallen moet je het het openbaar ambt verlaten.

Je verliest van ambtswege en zonder opzegging de hoedanigheid van rijksambtenaar en je kunt dus je functie niet langer uitoefenen:

  • als je van ambtswege ontheven wordt uit je functie
  • wanneer bij de evaluatie je beroepsongeschiktheid vastgesteld wordt
  • om tuchtredenen

Er zijn nog andere, veeleer zeldzame situaties. Je vindt meer informatie over de verschillende situaties in artikel 112 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel. 
 
Als je werkgever je ontslaat, moet hij je alle documenten leveren die vereist zijn door de wetgeving inzake sociale zekerheid, zodat je kunt genieten van sociale bescherming:

  • het getuigschrift van tewerkstelling (op jouw verzoek), waarop enkel de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld
  • de afrekening van de laatste betalingen
  • de individuele rekening van het lopende jaar (binnen 2 maanden na het einde van het trimester waarin de arbeidsovereenkomst beëindigd werd)
  • het werkloosheidsattest (C4)
  • de belastingsfiche 281.10
  • het vakantieattest (enkel voor de bedienden).

Pagina laatst gewijzigd op 09 augustus 2012.