Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Contractuelen - vrijwillig vertrek

Je kan je arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur eenzijdig beëindigen mits een opzegtermijn.

Het is echter niet mogelijk om arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur op deze wijze te beëindigen.

De werkgever en de werknemer kunnen evenwel in onderling akkoord vrij en op elk ogenblik een einde maken aan de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden van de beëindiging vastleggen.

Je moet je opzeg per aangetekende brief betekenen aan je werkgever (de persoon die je arbeidsovereenkomst ondertekend heeft) en dan gaat de beëindiging in op de derde werkdag na de verzending, of bij gerechtsdeurwaarderexploot.

Je kan je opzeg ook geven door je werkgever een geschreven opzegging in tweevoud te overhandigen. De werkgever ondertekent het dubbel voor ontvangst. 

De opzegtermijnen van voorheen worden hier nog vermeld, om eventueel berekeningen te kunnen maken:

Arbeiders Minder dan 20 jaar anciënniteit 20 jaar anciënniteit of meer
Ontslag door de werknemer 14 dagen (2 weken) 28 dagen (4 weken)

De opzeg begint op de maandag die volgt op de week waarin de opzegging betekend werd.

Bedienden: Brutojaarloon niet hoger dan €  28.093 (*)
Anciënniteit Opzeg door de werknemer
Van 0 tot minder dan 5 jaar 1,5 maand
5 jaar en meer 3 maanden

 

Bedienden Jaarloon
Anciënniteit Tussen € 28.093 en € 56.187 (*) Meer dan € 56.187 (*)
0-5 jaar 1,5 maanden (**) 1,5 maanden (**)
5-10 jaar 3 maanden (**) 3 maanden (**)
10-15 jaar Max. 4,5 maanden (**) 4,5 maanden (**)
15 jaar en meer Max. 4,5 maanden (**) 6 maanden (**)
(**)Het gaat hier om een minimumopzegtermijn, vastgesteld naar analogie met de bepalingen die van toepassing zijn op bedienden met een loon lager dan € 28.093. Bij een door de werknemer betekende opzegging legt de wet slechts een maximum van vier en een halve maand of zes maanden vast, naargelang het geval.

(*) De bedragen zijn brutobedragen, die van toepassing zijn sinds 1 januari 2008.

De opzeg begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg betekend werd.

Op het einde van de arbeidsovereenkomst is de werkgever verplicht de werknemer een aantal sociale documenten te verstrekken:

  • het getuigschrift van tewerkstelling (op verzoek van de werknemer), waarop enkel de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld
  • de afrekening van de laatste betalingen
  • de individuele rekening van het lopende jaar (binnen 2 maanden na het einde van het trimester waarin de arbeidsovereenkomst beëindigd werd)
  • het werkloosheidsattest (C4)
  • de belastingsfiche 281.10
  • het vakantieattest (enkel voor de bedienden) 

Pagina laatst gewijzigd op 27 april 2022.