Skip to main content

Valorisatie van de beroepservaring

Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.

Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.

De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de drie maanden na de indiensttreding gedaan worden.

Deze procedure verloopt als volgt:

  • Je legt de vraag tot valorisatie van je beroepservaring voor aan je eigen organisatie, op datum van indiensttreding
  • Bij weigering van de valorisatie van de beroepservaring door de leidend ambtenaar van jouw organisatie kan je beroep indienen (via brief, gesteund met bewijsstukken) bij de voorzitter van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)
  • De FOD BOSA onderzoekt het dossier en beslist over de eventuele erkenning van de beroepservaring voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.

Deze bepaling heeft geen retroactief effect voor de statutaire aanwervingen en de contractuele indienstnemingen gerealiseerd vòòr 1 december 2008.

Pagina laatst gewijzigd op 19 februari 2019.