Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Einde mandaat, hernieuwing, verlenging, werken na 65 jaar en tijdelijke vervanging (algemeen stelsel)

Einde van het mandaat

Het mandaat eindigt:

 • na afloop van de periode van 6 jaar
 • wanneer de houder van de managementfunctie de leeftijd van 65 jaar bereikt. De mogelijkheid om na 65 jaar te werken is evenwel voorzien
 • als de houder van de managementfunctie in een andere managementfunctie of in een staffunctie wordt aangesteld, vanaf de eerste dag dat hij de nieuwe functie effectief uitoefent
 • als de houder bepaalde verloven geniet, zoals:
  • een verlof voor loopbaanonderbreking, uitgezonderd deze die het ouderschapsverlof, de palliatieve verzorging en de zorgen in geval van ernstige ziekte betreffen
  • een verlof voor een stage of een proefperiode in een andere betrekking van een overheidsdienst
  • een verlof voor opdracht van algemeen belang
  • verminderde prestaties voor persoonlijke aangelegenheid, de vierdagenweek en halftijds werk vanaf 50 of 55 jaar
  • een afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden
 • als de mandaathouder de melding ‘onvoldoende’ krijgt (bij tussentijdse of eindevaluatie)  Het mandaat stopt op de eerste dag van de maand die volgt op de toekenning van de melding.  Door deze melding krijgt hij een beëindigingsvergoeding als hij maandelijks aantoont dat hij geen andere beroepsinkomsten of rustpensioen krijgt.

 • als de mandaathouder de melding ‘te ontwikkelen’ krijgt. Door deze melding krijgt hij een beëindigingsvergoeding als hij maandelijks aantoont dat hij geen andere beroepsinkomsten of rustpensioen krijgt.

 • als de mandaathouder de melding ‘uitstekend’ of ‘voldoet aan de verwachtingen’ krijgt en de functie niet langer vacant is. Hij krijgt een herintegratievergoeding als hij een verklaring op eer aflegt met de vermelding van de maandwedde waarop hij recht heeft of recht zou hebben bij voltijdse prestaties.

 • als de mandaathouder bij een tweede of volgende mandaat de eindvermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ krijgt maar geen mandaat meer krijgt na het deelnemen aan een nieuwe vergelijkende selectie. Hij krijgt een herintegratievergoeding als hij een verklaring op eer aflegt met de vermelding van de maandwedde waarop hij recht heeft of recht zou hebben bij voltijdse prestaties.
          

Hernieuwing

 • De mandaathouder krijgt de eindvermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ na een eerste mandaat of de eindvermelding ‘uitstekend’ na een tweede of volgende mandaat. Hij wordt beschouwd als aan een vergelijkende selectie te hebben deelgenomen zonder dat de selectie georganiseerd wordt.
 • De minister verklaart de functie vacant.
 • De betrokken mandaathouder dient zijn kandidatuur in.

       

Verlenging van een mandaat

 • Het mandaat van een mandaathouder kan worden verlengd als de procedure om hem te vervangen ingezet werd, op een regelmatige wijze vervolgd wordt maar nog niet heeft geleid tot een aanstelling. De verlenging bedraagt 6 maanden, maar is hernieuwbaar.
           

Werken na 65 jaar

 • Het mandaat wordt beëindigd als de mandaathouder de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Wanneer hij de leeftijd van 65 jaar tijdens het mandaat bereikt, kan hij vragen zijn mandaat te verlengen tot het einde ervan, per maximale periode van een jaar. De verlengingsaanvraag wordt ingediend minstens 6 maanden voor de datum van de 65e verjaardag of van het einde van de verlenging.
         

Tijdelijke vervanging

 • De tijdelijke vervanging van een mandaathouder is mogelijk, ofwel door een andere mandaathouder, ofwel door een rijksambtenaar van de klassen A4 of A5, wanneer de betrekking definitief vacant wordt verklaard.
 • De vervanger maakt bij voorkeur deel uit van dezelfde FOD, POD of van dezelfde federale organisatie.
 • De vervanger ontvangt een directiepremie van 735 euro per maand (gekoppeld aan spilindex 138,01) voor de maximale duur van één jaar.

 

Pagina laatst gewijzigd op 24 mei 2017.