Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Inbreuken

Als ambtenaar moet je de wetten en de reglementen die van kracht zijn bij de overheid naleven. Als je deze regels niet naleeft, ben je in overtreding.

Elk verzuim aan de beroepsplichten of elke handeling die de waardigheid van de functie in het gedrang brengt, wordt beschouwd als een inbreuk.

Enkele voorbeelden van inbreuken:

  • niet-naleving van de richtlijnen die gegeven worden in het kader van de wetten en reglementen
  • een ongerechtvaardigde afwezigheid
  • een cumulatie zonder toestemming
  • gebrek aan integriteit en neutraliteit tijdens de uitoefening van de functie
  • bewust onjuiste verslagen opstellen
  • gebrek aan beroepsernst
  • gebrek aan respect voor collega's
  • voordelen of giften ontvangen
  • je in een situatie met een belangenconflict plaatsen
  • feiten bekendmaken die betrekking hebben op de nationale veiligheid en de bescherming van de openbare orde

Pagina laatst gewijzigd op 29 september 2016.