Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Procedure

Om een tuchtstraf correct te kunnen uitspreken moet de overheid de procedure nauwgezet volgen op straffe van nietigverklaring van de tuchtstraf.

Waarborgen en principes

Het is belangrijk een aantal waarborgen en principes te respecteren tijdens de procedure. Deze principes waken over de rechten van de verdediging en steunen op een aantal algemene rechtsprincipes.

 • De  ambtenaar moet vooraf gehoord worden en heeft het recht zijn standpunt met alle passende middelen te doen kennen.
 • De ambtenaar heeft de mogelijkheid zich op elk moment van de procedure te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
 • Het dossier met de ten laste gelegde feiten kan vooraf worden geraadpleegd.
 • Het is mogelijk om bijkomende onderzoeksmaatregelen te vragen.
 • De bevoegde overheid kan geen zwaardere tuchtstraf uitspreken dan degene die voorgesteld is.
 • Een tuchtstraf kan pas ingaan vanaf de uitspraak.
 • Wanneer meer dan één feit ten laste worden gelegd, kan dit slechts aanleiding geven tot één procedure en tot één tuchtstraf.
 • Wanneer in de loop van een procedure nieuwe feiten worden ten laste gelegd kan dit aanleiding geven tot een nieuwe procedure.
 • De overheid kan geen tuchtrechtelijke procedure meer instellen na een termijn van zes maanden na de vaststelling of de kennisname van de daarvoor in aanmerking komende feiten. De tuchtvervolging wordt geacht te zijn ingesteld van zodra de ambtenaar door de tuchtoverheid op de hoogte is gebracht van de tuchtprocedure.

Bevoegdheid voor het uitspreken van de tuchtstraffen

 • door de voorzitter van het directiecomité of zijn afgevaardigde voor ambtenaren van niveau B, C en D
 • door de Koning voor het ontslag van ambtswege en de afzetting van een ambtenaar  van niveau A
 • door de minister voor de andere straffen uitgesproken tegen een ambtenaar van niveau A
 • door de overheid aan wie de bevoegdheid tot benoemen verleend is in de openbare instellingen van sociale zekerheid en de federale instellingen van openbaar nut.

Pagina laatst gewijzigd op 29 september 2016.