Skip to main content

Opheffing van enkele bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus

Datum: 

Het koninklijk besluit van 26 juni 2020 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2020) heft artikelen 3, 4 en 7 op van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus.

Door de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen, heft dit KB bepaalde noodmaatregelen op die genomen werden op 18 maart 2020 in het kader van de gezondheidscrisis door het Coronavirus .

Einde van de opschorting van termijnen en van sommige procedures op 1 juli 2020

Op 1 juli 2020 kwam er een einde aan de opschorting van:

  • de termijnen die zijn vastgelegd in de regelgeving voor statutairen over de administratieve en geldelijke loopbaan, evaluatie, tuchtzaken, verloven, toelagen en vergoedingen
  • de procedures voor de beroepscommissies inzake evaluatie en de tuchtprocedures.

Einde van de specifieke financiële tussenkomst voor woon-werkverkeer op 1 juli 2020

Sinds 1 juli 2020 krijgt het personeelslid dat voor dienstredenen en op vraag van zijn hiërarchische meerdere toch naar zijn werkplek moet gaan en verhinderd is of geen gebruik wil maken van het openbaar vervoer (door de verplichte social distance) niet langer een financiële tussenkomst voor de gedane verplaatsingen. Die tussenkomst was gelijk aan de vergoeding van de verplaatsingsonkosten tussen de woonplaats en de werkplaats.

Einde van de terbeschikkingstelling van de leidend ambtenaar en van de dienstvrijstelling vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 is het niet langer mogelijk om gebruik te maken van de terbeschikkingstelling van een personeelslid aan de leidend ambtenaar, noch van de dienstvrijstelling. Deze waren bedoeld om eventuele moeilijkheden op te vangen bij de uitvoering van telewerk, dat aanbevolen was in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het Coronavirus.

Het gaat niet om:

  • de tijdelijke terbeschikkingstelling om te voldoen aan een dringende personeelsbehoefte die voortvloeit uit de gezondheidscrisis
  • de terbeschikkingstelling ten gunste van openbare of privé-instellingen die gezondheidszorg verstrekken of van het platform 'Economic Risk Management Group'.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 24 augustus 2020.