Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

Datum: 

Het koninklijk besluit met bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 is op 24 april 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Doel

Door dit besluit kunnen federale diensten de procedures die onder hun verantwoordelijkheid vallen binnen de vereiste termijnen blijven behandelen en de termijnen voor de personeelsleden waarborgen. Het zorgt er ook voor dat men kan voldoen aan de dringende behoeften op het vlak van personeel die nodig zijn door de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19.

Voor wie?

Dit besluit is van toepassing op het personeel van het federaal administratief openbaar ambt zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993, zowel voor contractuelen, statutairen, stagiaires en mandatarissen van:

  • de federale overheidsdiensten
  • de programmatorische overheidsdiensten
  • het ministerie van Defensie
  • de instellingen van openbaar nut
  • de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Inwerkingtreding en beperking in de tijd

Dit besluit is van toepassing voor de duur van de huidige gezondheidscrisis waarvan het begin officieel vastgesteld werd op 18 maart 2020.

Bekijk de details van de concrete inhoud van het besluit:

Opschorting van termijnen en sommige procedures

Bepaalde termijnen die zijn vastgelegd in de regelgeving voor statutairen over de administratieve en geldelijke loopbaan, evaluatie, tuchtzaken, verloven, toelagen en vergoedingen, worden opgeschort. De opschorting van de termijnen is niet van toepassing voor de selectie, ongeacht of het rekrutering of bevordering betreft.

Procedures voor de beroepscommissies inzake evaluatie en de tuchtprocedures worden opgeschort.

Woon-werkverkeer

Het personeelslid dat voor dienstredenen en op vraag van zijn hiërarchische meerdere toch naar zijn werkplek moet gaan en verhinderd is of geen gebruik wil maken van het openbaar vervoer (door de verplichte social distance) krijgt een financiële tussenkomst voor de gedane verplaatsingen. Deze tussenkomst is gelijk aan de vergoeding van de verplaatsingsonkosten tussen de woonplaats en de werkplaats.

Tijdelijke terbeschikkingstelling

Om te voldoen aan de specifieke dringende behoeften die voortvloeien uit de huidige crisis, moeten er tijdelijke maatregelen over de herverdeling van het personeel snel kunnen worden genomen. 

De tijdelijke terbeschikkingstelling is een prioritair middel om de arbeidskrachten te herverdelen.

Als een leidend ambtenaar het systeem van tijdelijke terbeschikkingstelling wil gebruiken, moet het DG Rekrutering en Ontwikkeling (R&O) van de FOD BOSA daarvan op de hoogte worden gebracht. Om in tijdelijke vervanging te voorzien kan de leidend ambtenaar ook een beroep doen op de bestaande procedures van het DG R&O.

Bij een eventueel probleem om te voldoen aan de dringende behoeften door een gebrek aan vrijwilligers kan de leidend ambtenaar gebruik maken van een ambtshalve tijdelijke terbeschikkingstelling in een functie van dezelfde klasse of dezelfde graad, hernieuwbaar voor een periode van maximum drie maanden.

Het betrokken personeelslid blijft ten laste van zijn federale dienst en behoudt zijn rechten in zijn federale dienst tijdens de periode van terbeschikkingstelling.

De evaluatie gebeurt in de federale dienst van het personeelslid dat tijdelijk ter beschikking is gesteld. De lopende periode wordt voortgezet.

Terbeschikkingstelling ten gunste van openbare of privé-instellingen die gezondheidszorg verstrekken of van het platform 'Economic Risk Management Group'

Het personeelslid dat tot het medisch personeel behoort (een personeelslid dat een beroep bepaald bij de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen uitoefent) mag tijdelijk werken in eender welke openbare of privé-instelling die gezondheidszorg verstrekt en daarom vraagt.

Een gelijkaardige terbeschikkingstelling is ook mogelijk voor mandaathouders of personeelsleden die het platform Economic Risk Management Group moeten ondersteunen.

In geval van tijdelijke terbeschikkingstelling gebeurt de evaluatie in de federale dienst van het personeelslid dat tijdelijk ter beschikking is gesteld aan het platform Economic Risk Management Group.

De tijdelijke terbeschikkingstelling van de mandaathouder heeft geen weerslag op de uitvoering van zijn evaluatie, voor de evaluatiecyclus die de periode van die tijdelijke terbeschikkingstelling omvat. De lopende periode wordt voortgezet.

Daarenboven blijft het betrokken personeelslid ten laste van zijn federale dienst en behoudt het zijn rechten in zijn federale dienst tijdens de periode van terbeschikkingstelling.

Dienstvrijstelling

Om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te vertragen is, zoals jullie weten, telewerk momenteel de regel. Als een personeelslid een functie uitoefent waarbij telewerk niet mogelijk is en zijn aanwezigheid op de werkplek niet is vereist door zijn hiërarchische meerdere, wordt het ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar.

In dat geval vertrouwt de leidend ambtenaar het personeelslid in kwestie taken toe die in zijn woonplaats kunnen worden uitgevoerd. Die taken hebben zoveel mogelijk te maken met de functie van het personeelslid. Ze kunnen onder andere worden uitgevoerd met behulp van e-opleidingen, lectuur, enz.

Als de bovenstaande maatregelen niet haalbaar zijn, kent de leidend ambtenaar een dienstvrijstelling toe voor de periode of periodes waarin geen taken zijn toegewezen aan het personeelslid.

Een personeelslid dat geen taken kan doen via telewerk en dat geen dienstvrijstelling heeft, kan tijdelijk ter beschikking worden gesteld.

Inhaalverlof

Het inhaalverlof moet in principe opgenomen worden per periodes van 14 dagen. Om het recht op inhaalverlof voor het personeelslid te waarborgen, is de aanpassing van de periode van veertien dagen voor alle federale diensten toegestaan tot 31 december 2020.

Een specifieke uitvoeringsmaatregel voor inhaalverlof is voorzien voor:

  • de operationele eenheden en nood- en hulpcentrales van de Civiele Veiligheid
  • de centra en Bureau T van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken
  • de diensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.

Door deze uitvoeringsmaatregel kan de limiet van vijftig uur per week tot uiterlijk 31 december 2020 worden overschreden.

Uitvoeringsbepaling

De uitvoeringsbepaling vermeldt dat elke minister, ieder wat hem betreft, verantwoordelijk is voor de uitvoering van het ontwerp van besluit.

Bij gebrek aan specifieke maatregelen in dit ontwerp van koninklijk besluit, blijven de reglementaire bepalingen met betrekking tot het statuut van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt van toepassing.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 28 april 2020.