Skip to main content

Evaluatie: nieuwe procedure gelinkt aan de nieuwe loopbaan

Datum: 

illuDe Ministerraad van 14 juni 2013 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat als doel heeft het evaluatieproces verder bij te sturen zodat er meer rekening wordt gehouden met de prestaties van de personeelsleden.

Daartoe wordt het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 over de evaluaties vervangen. Dat besluit werd in september 2012 en februari 2013 reeds gewijzigd.

Wat zijn de belangrijkste voorgestelde veranderingen?

1. De evaluatieschaal telt nog steeds 4 vermeldingen: "uitzonderlijk", "voldoet aan de verwachtingen", "te verbeteren" en "onvoldoende". Sommige benamingen echter werden veranderd: de vermelding "uitzonderlijk" vervangt de huidige vermelding "uitstekend" en de vermelding "te verbeteren" vervangt de vermelding "te ontwikkelen".

2. Elke vermelding stemt overeen met criteria die zijn vastgelegd in het ontwerp van koninklijk besluit. Het verslag aan de Koning van het koninklijk besluit van 20 september 2012 bevatte reeds aanwijzingen om de vermeldingen toe te kennen. De criteria werden verfijnd en geïntegreerd in de reglementering.

3. Het ontwerp preciseert wie in welke situatie evalueert. De evaluatie kan uitgevoerd worden door de hiërarchische meerdere of door de functionele chef. De functionele chef kan een statutair of een contractueel personeelslid zijn of een statutair die in een andere juridische situatie zit (bijvoorbeeld een militair). Wanneer men echter overweegt de vermelding "onvoldoende", "te verbeteren" of "uitzonderlijk" toe te kennen, wordt het evaluatiegesprek gevoerd door de hiërarchische meerdere van het personeelslid en vereist dit het akkoord van en medeondertekening door de directeur-generaal of de directeur.

4. De duur van de evaluatiecyclus blijft een jaar. De tekst voorziet erin dat de individuele evaluatiecyclus in sommige gevallen korter kan zijn, maar de cyclus moet steeds minstens 6 maanden duren. Voor wie van functie verandert binnen een federale dienst of bij die federale dienst weggaat, wordt de periode afgesloten met een evaluatie als de periode minstens 6 maanden heeft geduurd. In de huidige reglementering staat niets daarover.

5. Er werden specifieke termijnen bepaald om het evaluatiegesprek op het einde van de evaluatieperiode te houden, als men van functie verandert binnen een federale dienst of weggaat bij die federale dienst, en ook om het evaluatieverslag aan het personeelslid te bezorgen. In de huidige reglementering staat niets daarover.

6. Ook voorziet het ontwerp van besluit in een reeks hypotheses waarin aan het personeelslid ambtshalve een vermelding "voldoet aan de verwachtingen" wordt toegekend. In die hypotheses voorzien is nodig omdat de filosofie van het project rond de nieuwe loopbaan, met name op evaluatie stoelt.

  • Als er meer dan 6 maanden voorbij zijn sinds de P&O-directeur heeft vastgesteld dat de specifieke termijnen voor het evaluatiegesprek of het bezorgen van het evaluatieverslag aan het personeelslid niet in acht zijn genomen, wordt aan het personeelslid ambtshalve de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" toegekend.
  • Als een personeelslid langer dan 6 maanden afwezig is en de afwezigheid gerechtvaardigd is door een arbeidsongeval, een ouderschapsverlof of een moederschapsbeschermingsverlof (in het ontwerp van besluit worden nog andere types van afwezigheden vermeld) krijgt het personeelslid ambtshalve de vermelding "voldoet aan de verwachtingen".
  • Als een personeelslid benoemd wordt na een stage- of aanpassingsperiode, wordt de stage- of aanpassingsperiode afgesloten met de vermelding "voldoet aan de verwachtingen".

Fases voor de inwerkingtreding

  • Onderhandeling in het Comité B
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 14 juni 2013.