Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Ministerraad: selecties en loopbaan

Datum: 

De ministerraad van 28 mei 2021 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse maatregelen inzake selectie, mobiliteit, taalcertificering en geldelijke loopbaan in het federaal administratief openbaar ambt.

Sommige bepalingen die momenteel van kracht zijn, vormen een belemmering voor doeltreffende selecties en maken mobiliteit of belangstelling voor de publieke sector voor ervaren personen onaantrekkelijk.

Om dit op te lossen worden volgende wijzigingen voorgesteld:

Voor federale personeelsleden

 1. jobs altijd ook via mutatie openstellen voor ambtenaren van dezelfde FOD/ION/OISZ

 2. ter beschikking gestelde ambtenaren van een andere dienst worden overgeplaatst na minstens twee jaar

 3. geldelijke anciënniteit verworven in andere functies in de privésector of als zelfstandige, en waarvan de ervaring bijzonder nuttig is voor de functie en vereist is als voorwaarde voor deelneming aan de selectie, wordt automatisch erkend.

Voor kandidaten voor een selectie

 1. de diplomavoorwaarden voor knelpuntberoepen worden aangepast, vergemakkelijkt of uitgebreid

 2. personen die ontslagen zijn na een zware fout of ambtshalve ontslagen zijn of afgezet na een tuchtprocedure mogen zich niet meer kandidaat stellen gedurende 3 jaar

 3. het zal mogelijk zijn om vrijstelling te krijgen naar een selectietest in plaats van voor een volledige module

 4. het vereiste minimum om voor een selectie te slagen wordt 50% (in plaats van 60%)

Voor organisatoren van selecties:

 1. een publicatietermijn van 7 dagen zal voor een groter aantal vacatures gelden

 2. de selectie wordt minstens op de rekruteringswebsite van BOSA gepubliceerd (momenteel Selor). De verplichting om te publiceren in het Belgisch Staatsblad wordt opgeheven.

 3. het wordt mogelijk om bijkomende proeven te organiseren binnen eender welke reserve (federale of gefedereerde entiteiten) en om mini-reserves op basis van deze proeven te op te stellen.

Voor juryleden

 1. betere genderbenadering in de selectie-en taaljury (maximum 2/3 personen van hetzelfde geslacht in een jury)
 2. de toelagen aan de juryleden voor selecties worden uniform gemaakt en de vergoedingen voor de leden van de taaljury worden in het statuut opgenomen
 3. het scala van bevoegdheden van het raadgevend comité voor selecties in het wetenschappelijk raadgevend comité wordt verruimd
 4. externe experts kunnen voorzitter van een taaljury worden.

Er volgen nog een paar stappen voor de inwerkingtreding

 • vakbondsonderhandelingen

 • advies Raad van State

 • ondertekening koning

 • publicatie Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 02 juni 2021.