Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Ambtenarenzaken: één nota, 5 principes

Datum: 

Minister Petra De Sutter publiceerde haar beleidsnota Ambtenarenzaken 2.0.

Met het oog op een eenvoudige, efficiënte en doeltreffende administratie die kwaliteitsdiensten verleent aan alle burgers, bouwde de minister haar nota op rond 5 principes: vertrouwen, eenvoud, open, krachtig en gericht op vernieuwing.

Vertrouwen

 • Samenwerking:

  • alle resultaten worden behaald in samenwerking met leidende ambtenaren en vakbondsorganisaties.

  • er wordt ook ingezet op internationale samenwerking via samenwerkingen met andere landen en via de Europese sociale dialoog voor overheidsinstellingen waarvoor België in 2021 – via de FOD BOSA – het Europees Comité voorzit.

 • Empirisch onderbouwde beleidskeuzes: beleidskeuzes worden gebaseerd op wetenschappelijke kennis en feiten.

 • Tevredenheid: om de initiatieven te verbeteren, worden monitoringinstrumenten ontwikkeld om de tevredenheid van de gebruikers (burgers, bedrijven, klanten, enz.) te meten.

 • Autonomie

  • Er wordt een dynamisch beheersinstrument ingevoerd, zodat elke toezichthoudende minister de kwaliteit van de diensten kan garanderen en controleren

  • Er wordt een instrument ontwikkeld om teams in staat te stellen te beoordelen in hoeverre zij zelfstandig kunnen werken.

 • Welzijn van werknemers
  • Internationale aanbevelingen en overeenkomsten over integriteitsbeleid worden in de publieke sector uitgevoerd en de klokkenluidersstatus zal worden bekrachtigd.
  • Soepelere loopbaanbeëindiging, deeltijdswerk en intergenerationele kennisoverdracht worden onderzocht. Het minimumpensioen voor ambtenaren wordt verhoogd.
  • Gespecialiseerde federale burn-out coaches bieden een ondersteuningsprogramma aan, met psychologische begeleiding die te allen tijde beschikbaar zal zijn.
  • Met het oog op de re-integratie van arbeidsongeschikte ambtenaren wordt geïnvesteerd in de oprichting van een netwerk van disability managers.
  • De rol van de preventieadviseurs wordt versterkt.
  • Er wordt geïnvesteerd in Kitry, de tool van Empreva, om een efficiënt beheer van preventieve medische dossiers mogelijk te maken.

Eenvoud

Vereenvoudiging en/of digitalisering:

 • van diensten aan de burger door vooral aandacht te besteden aan mensen die minder dan gemiddeld digitaal geletterd zijn (chatbots, e-boxen...).

 • van openbare aanbestedingsprocedures.
 • van PersoPointdienstverlening en integratie van alle organisaties in de nieuwe centrale loonmotor voor federale overheidsdiensten tegen 1 januari 2023.
 • van het facilitair beheer van onze gebouwen dat focust op duurzaamheid inzake energiegebruik en energievoorziening.
 • van de boekhouding voor kleinere federale entiteiten door de mogelijkheid te onderzoeken om een shared service op te richten die deze entiteiten ondersteunt, centraliseert en ondersteunt.
 • van de facilitaire diensten door de oprichting te onderzoeken van een facilitaire pijler binnen de FOD Beleid en Ondersteuning.
 • van de bestaande regelgeving in overleg met de sociale partners.

Open

 • Transparantie
  • Invoering van een bredere federale datastrategie om transparantie te waarborgen, de rapporteringsverplichtingen te verminderen en de procedures te vereenvoudigen
  • Investeringen in de coördinatie van de interne communicatiestrategie van de federale administratie en in de informatieverstrekking aan de burgers, de ondernemingen en de media.
 • Sociale verantwoordelijkheid
  • Investeringen ter aanmoediging van initiatieven om armoede te bestrijden (terbeschikkingstelling van oude IT-apparatuur die niet wordt gebruikt,...) en tegen voedselverlies in elk federale organisatie.
  • Delen van kennis met overheidsdiensten in ontwikkelingslanden
  • Samenwerkingsmogelijkheden met de sociale maateconomie
  • Om de Europese Green Deal te verwezenlijken, zal de overheid duurzame keuzes moeten vergemakkelijken en verankeren (clausules voor duurzamere overheidsopdrachten, ...).
 • Inclusie
  • Invoering van een inclusief personeelsbeleid (bevordering van vrouwen in hogere functies, opheffing van het taboe op deeltijdwerk of bepaalde vormen van verlof voor mannen, beoordeling van het effect van beleidskeuzes op gender, verbetering van de doorstroming van kansarme groepen, het percentage personeelsleden met een handicap dichter bij het streefcijfer van 3% brengen).

Krachtig

 • De trots onder ambtenaren vergroten door de nadruk te leggen op uitvoerbaar werk en wendbare organisaties
 • Investeren in een meer doeltreffende en inclusieve aanwerving (federale employer branding, aantrekkelijkheid voor specifieke profielen, kortere selectieprocedures, advies van externe deskundigen, ontwikkeling van vaardigheden)
 • Investeren in levenslang leren en flexibele loopbanen (actualisering van het competentiemodel, nieuwe leervormen, ontwikkeling van de digitale vaardigheden van ambtenaren, ondersteuning van loopbaancoaches op federaal niveau, beleid ter bevordering van de mobiliteit van ambtenaren, zowel civiele als militaire, binnen en buiten de federale overheid)
 • Herziening van de regels voor telewerken (2 telewerkdagen per week indien mogelijk). Hierbij wordt aandacht besteed aan het recht op ontkoppeling en het belang van voldoende aanwezigheid op de werkplek.
 • Verbetering van de feedback in het evaluatieproces om te komen tot een cultuur van voortdurend belonende feedback in combinatie met een dynamisch personeelsbeleid.
 • De personeelsplannen worden omgevormd tot een op competenties gebaseerd instrument zonder dat het toezicht op de begroting verloren gaat. 
 • Mandaathouders
  • De selectieprocedures worden meer geobjectiveerd. Er wordt een dynamisch loopbaanpad ontwikkeld, de diversificatie van het hoger kader wordt bevorderd, vrijwillige mobiliteit wordt aangemoedigd en de evaluatieregeling wordt verfijnd.
  • Een werkgroep bestaande uit deskundigen van binnen en buiten de administratie zal een gemeenschappelijke visie op leiderschap definiëren
  • Er wordt een beleid voor opvolgingsbeheer ingevoerd om ervoor te zorgen dat er voldoende deskundigheid en sterk leiderschap aanwezig blijven
  • De mogelijkheid om de huidige wetenschappelijke adviescommissie om te vormen tot een bredere, algemene adviescommissie wordt bestudeerd, om de ambtenaren van de FOD BOSA en de politieke wereld bij te staan bij de voorbereiding van het beleid.

Innovatie

 • Er wordt een Federal Innovation Award gecreëerd om innovatie bij de overheid te belonen en aan te moedigen.

 • De invoering van alternatieve verloningsmechanismen, waaronder maaltijdcheques of maatregelen kaderend binnen een breder duurzaamheidsbeleid, wordt onderzocht.

 • KPI’s die onze dienstverlening en de effectiviteit van ons personeelsbeleid meten, worden voorgesteld

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 03 maart 2021.