Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Covid-19: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten

Datum: 

De Ministerraad van 6 juni 2020 keurde een ontwerp van bijzondere-machtenbesluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens Covid-19.

Doelstelling

Het doel van dit besluit is om dringende maatregelen te nemen om covid-19 te kunnen beschouwen als beroepsziekte voor de werknemers in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten die hun beroepsactiviteiten hebben voortgezet zonder zich te kunnen houden aan de regels van social distancing of zonder te kunnen telewerken in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020.

Dit besluit stelt tijdelijk een uitzonderingsregeling in om de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte mogelijk te maken voor deze werknemers.

Voor wie?

Dit besluit betreft de werknemers die een beroepsactiviteit hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten die zijn opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van de Covid-19 te beperken, voor zover de ziekte wordt vastgesteld in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Voor de federale overheidssector betreft dit de penitentiaire beambten, de personeelsleden van de politie, de civiele bescherming, van de douane en van de diensten van asiel en migratie, inclusief het onthaal en de detentie in het kader van de gedwongen terugkeer 109, waarvan hun functie eiste om aanwezig te zijn ter plaatste tijdens de lockdown periode.

Inwerkingtreding en beperking in de tijd

Dit besluit is van toepassing voor de duur van de huidige gezondheidscrisis waarvan het begin officieel vastgesteld werd op 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020, voor zover het optreden van de ziekte wordt vastgesteld in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Bekijk in detail wat dit besluit concreet inhoudt

Opmaak van het nieuwe codenummer 1.404.04

Een nieuw codenummer 1.404.04 is ingevoegd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen.

Dit nieuw codenummer dekt de werknemers die een beroepsactiviteit hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten die zijn opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.

Het ontwerp doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

  • advies vaan de Raad van State
  • syndicale onderhandelingen
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pagina laatst gewijzigd op 10 juni 2020.