Skip to main content

Federaal personeel: risicomonitoring

Datum: 

De Ministerraad van 30 maart 2018 :

 • heeft kennis genomen van het verslag van maart 2018 met de resultaten van de risicomonitoring (het risico op overschrijding van de personeelskredieten) op basis van de gegevens van december 2017;
 • heeft de omzendbrief 663 inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019 en de personeelsenveloppes 2018 en 2019 goedgekeurd

De resultaten van de monitoring van het risico van de personeelskredieten op basis van de gegevens van december 2017 zijn beschikbaar naargelang de groepen gedefinieerd in de omzendbrief:

 • Groep 1 : de enveloppes primaire uitgaven van de FODs en PODs (berekend op basis van het Sepp-platform door het DG Rekrutering & Ontwikkeling van de FOD BOSA)
 • Groep 2 : de instellingen van openbaar nut en de andere diensten met dotatie (berekend door het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD BOSA)
 • Groep 3 : de openbare instellingen voor sociale zekerheid (berekend door de OISZ)
 • Groep 4 : de federale politie (berekend door Politie)
 • Groep 5 : Defensie  (berekend door Defensie).

Context

Twee maal per jaar ontvangt de Ministerraad de monitoring van elke groep.  Deze monitoring is opgemaakt volgens een genormeerde methodologie en belicht het risico op overschrijding van de kredieten van elke entiteit op basis van KPI's ((Key Performance Indicators d.w.z. kritieke prestatie-indicatoren).

Dank zij dit verslag kan de regering het economisch beleid evalueren en nagaan of er bij sommige diensten een risico is op overschrijding van de personeelskredieten. Op basis van deze informatie kunnen diensten die dat willen, evalueren of ze genoeg marge hebben voor structurele beslissingen. Ze identificeren dan de operationele beslissingen waarvoor ze het akkoord moeten hebben van de inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris of de afgevaardigde van de Minister van Budget.

Om de diensten te ondersteunen, stelt de Task Force ook standaardkostenramers ter beschikking om de impact van de beslissingen te evalueren. De diensten kunnen ook zelf een eigen kost ramen met akkoord van de inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris of de afgevaardigde van de Minister van Budget.

Communicatie van de rapporten

De nota voor de Ministerraad en het verslag over de risicomonitoring worden meegedeeld aan:

 • het College van voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten,
 • het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid,
 • het uitgebreid College van de instellingen van openbaar nut,
 • de Korpschef van de Inspectie van Financiën,
 • de Commissaris-generaal van de Federale Politie,
 • de Chef van Defensie,

 

Meer info

 • Omzendbrief 663 van 17 april 2018 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019 en de personeelsenveloppes 2018 en 2019.
 • Het rapport met het detail van de indicatoren voor elke entiteit wordt aan de regeringsleden meegedeeld op eenvoudige aanvraag bij de Task Force Monitoring van het personeel (tf_pers_monitoring@bosa.fgov.be)

Pagina laatst gewijzigd op 02 mei 2018.