Skip to main content

Ministerraad: arbeidsongeval, wedden december en overuren

Datum: 

De Ministerraad van 29 april keurde een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken (arbeidsongeval, wedden december en overuren).

Dit voorontwerp bestaat uit 3 delen:

1) Arbeidsongevallen (wijziging sommige bepalingen van de wet van 3 juli 1967)

 Doelstellingen:

 • uitbreiding van het toepassingsgebied van de voornoemde wet tot de Vlaamse bestuursrechtscolleges beoogd in het decreet van de Vlaamse Raad van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
 • kwalificatie als arbeidsongeval van ongevallen als gevolg van terrorisme overkomen tijdens de uitoefening van het ambt
 • schrapping van de vereiste om in de schriftelijke ingebrekestelling van de werkgever uitdrukkelijk te vermelden dat de getroffene of de rechthebbende, bij gebeurlijk ongeval, een burgerlijke aansprakelijkheidsvordering kan instellen als de werkgever nalaat de passende maatregelen te nemen
 • verjaring als een personeelslid geen aangifte van arbeidsongeval doet. In dat geval wordt, naar analogie met hetgeen is toegelaten voor de privésector, een verjaringstermijn van 3 jaar voorgesteld, die ingaat vanaf het plaatsvinden van het ongeval
 • kennisgeving van het advies van de sociale inspecteurs en sociale controleurs betreffende een geschil inzake de erkenning van het arbeidsongeval, niet alleen aan de overheid maar ook aan de getroffene of aan zijn rechthebbenden
 • toekenning aan het Fonds voor arbeidsongevallen van een recht op aanhangigmaking bij de arbeidsrechtbank wanneer de overheid een weigeringsbeslissing aanhoudt die het Fonds als ongegrond beschouwt.
           

2) Wedden december (wjziging koninklijk besluit nr. 279 van 30 maart 1984 over de betaling na vervallen termijn van de wedden van sommige personeelsleden van de openbare sector

Doelstelling:

 • het in december betalen van de wedden van december, de toelagen en alle andere bezoldiging aan de personeelsleden onder het toepassingsgebied van het voornoemde koninklijk besluit nr. 279, zoals de federale ambtenaren en de militairen. Deze betalingen gebeurden tot nu in januari van het daaropvolgende jaar.
          

3) Overuren (wijziging artikel 8 van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector)

Doelstelling:

 • de betaling van overuren mogelijk maken in plaats van de huidige inhaalrust, wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die dringende maatregelen vereisen.
   

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt:

 • vakbondsonderhandelingen in Comité A, Comité B en verschillende onderhandelingscomités van verschillende bijzondere korpsen
 • advies van de Raad van State
 • ondertekening door de Koning, met het oog op de indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Pagina laatst gewijzigd op 23 december 2016.