Skip to main content

Gemeenschappelijke interne auditdienst: organisatie en structuur

Datum: 

illuIn het kader van de oprichting van de gemeenschappelijke interne auditdienst (GIAD) tegen ten laatste 1 januari 2016 stemt de Ministerraad van 17 juli 2015 in met de voorstellen over de organisatie, de interne structuur, de financiering en de overgangsmaatregelen van de GIAD.

Deelnemende organisaties

1. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
2. FOD Personeel & Organisatie
3. FOD Budget en Beheerscontrole
4. FEDICT
5. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
6. FOD Binnenlandse Zaken, (exclusief Politie)
7. FOD Financiën*
8. FOD Mobiliteit en Vervoer
9. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
10. FOD Sociale Zekerheid
11. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
12. FOD Justitie
13. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
14. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
15. POD Wetenschapsbeleid
16. Ministerie van Landsverdediging*
17. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)*
18. Federaal Agentschap voor de Opvang van de Asielzoekers (FEDASIL)
19. Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
20. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
21. Regie der Gebouwen.

Andere overheidsinstellingen kunnen eveneens toetreden tot de GIAD op voorwaarde dat de voogdijminister zijn akkoord geeft en dat de nodige financiële middelen naar de GIAD worden overgedragen.

*Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en de FOD Financiën treden toe uiterlijk 1 jaar na de oprichting van de GIAD. Uiterlijk 1 jaar na de oprichting worden voor het Ministerie van Landsverdediging de aansluitingsmodaliteiten tot de GIAD vastgelegd (om maturiteitsredenen en het specifieke karakter van de competentiedomeinen).

Oprichting van een gemeenschappelijke dienst

Het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 schuift 3 mogelijke organisatiestructuren naar voor om de interne audit te organiseren:

 • een eigen interne audit voor de betrokken diensten (decentraal)
 • een gezamenlijke interne audit voor verschillende diensten (centraal) of
 • de (gedeeltelijke) outsourcing van de interneauditactiviteit.

Het centraal organiseren van een gemeenschappelijke interneauditdienst voor de diensten is qua efficiëntie de meest aangewezen optie.

Administratieve situatie

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister wordt administratief beslast met de gemeenschappelijke interneauditdienst die rechtstreeks verbonden wordt aan het hoogste bevoegdheidsniveau van deze organisatie.

Functioneel hangt de GIAD af van het ACFO. Aan het hoofd van de GIAD staat de verantwoordelijke voor de interneauditactiviteiten (VIA).

Personeel

De GIAD zal binnen de FOD Kanselarij over een aparte personeelsenveloppe beschikken.

De auditoren krijgen de keuze om in te stappen in de GIAD of om nieuwe, niet-auditactiviteiten op te nemen binnen hun departement. Om de kwaliteit van de audit te waarborgen moeten de auditoren die voor de GIAD kiezen voldoen aan ten minste één van volgende toetredingscriteria:

 • minimum 3 jaar auditervaring hebben
 • in het bezit zijn van een IIA certificaat
 • een opleiding over interne audit hebben gevolgd of momenteel volgen
 • via SELOR aangeworven zijn in een functie met een auditprofiel. 

Budget

De GIAD functioneert met een eigen budget dat beheerd wordt door de VIA. Dit is vereist om de goede werking en de onafhankelijke positie van de interne audit te verzekeren. De interne audit wordt in overeenstemming met het regeerakkoord opgericht binnen de bestaande budgettaire middelen. Daarom worden de middelen voor de GIAD gecompenseerd op de begrotingen van de deelnemende organisaties.

Volgende stappen

 • de bevoegde Ministers nemen de nodige initiatieven om de oprichting van de GIAD vorm te geven
 • de GIAD wordt opgericht bij oprichtingsbesluit
 • het budget voor de GIAD wordt vrijgemaakt en toegewezen per 1 januari 2016
 • de selectieprocedure voor de aanstelling van de VIA wordt zo snel mogelijk opgestart
 • de auditcapaciteit die bestaat in de diensten die vallen onder het toepassingsgebied van het KB van 17 augustus 2007, wordt samengebracht, rekening houdend met de toetredingsmodaliteiten voor het Ministerie van Landsverdediging, het FAVV en de FOD Financiën.

Pagina laatst gewijzigd op 17 juli 2015.