Skip to main content

Nieuwe geldelijke loopbaan

Datum: 

illuDe Ministerraad van 12 juli 2013 keurde het ontwerp van koninklijk besluit dat de geldelijke loopbaan van federale personeelsleden wijzigt, goed.

Deze nieuwe geldelijke loopbaan ligt in het verlengde van de eerste heroriënteringsinitiatieven die eind 2012, begin 2013 reeds concreet vorm kregen: de stopzetting van de inschrijvingen voor de gecertificeerde opleidingen en de wijziging van het evaluatiesysteem.

Concreet gezien bestaat dit ontwerp uit twee grote delen:

 • de eigenlijke nieuwe loopbaan, die van toepassing wordt op de personeelsleden die worden aangeworven vanaf 1 januari 2014, op de personeelsleden die bevorderd worden naar het hogere niveau of de hogere klasse, op de personeelsleden die van graad veranderen en op de contractuelen die statutair worden.
 • De "nieuwe oude" loopbaan, die van toepassing wordt op al wie voor 1 januari 2014 in dienst is en niet van niveau, klasse of statuut verandert.

De volgende principes zijn voor iedereen van toepassing

 • De geldelijke evolutie hangt niet meer samen met het slagen voor een gecertificeerde opleiding en het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan, maar met het evaluatieproces en dus met het rekening houden met de prestaties van de personeelsleden.
 • De impact van de anciënniteit wordt ingeperkt. De impact van de overgang naar de hogere schaal (of de bonificatie) wordt sterk vergroot. In de “nieuwe oude loopbaan” vervangt de bonificatie de overgang naar de hogere schaal.
 • Dit ontwerp slaat niet op de administratieve loopbaan (bevordering door overgang naar het hogere niveau, bevordering naar de hogere klasse). Er is met andere woorden niets veranderd aan de voorwaarden om over te gaan naar een hoger niveau. In het kader van de overgang naar de hogere klasse bevat het ontwerp van koninklijk besluit wel twee grote wijzigingen:
  • de A1-loopbaan telt 6 schalen en bereikt het maximum van de oude schaal A23 zonder dat het personeelslid automatisch overgaat naar de tweede klasse.
  • wie in de klasse A1 is benoemd, zal kunnen solliciteren naar een vacante betrekking in de klasse A3, zodra hij 6 jaar anciënniteit telt in de klasse A1.

Welke wijzigingen worden er concreet voorbereid?

A. Voor federale personeelsleden in dienst op 31/12/2013

Satutairen, stagiairs en contractuelen, inclusief de personeelsleden met een specifieke graad (fiscaal deskundige, veiligheidsassistent, gerechtelijk administratief deskundige, …). Enkel personeelsleden met de graad van penitentiair bewakingsassistent (en de vroegere graden van de cipiers) en houders van een managementfunctie vallen hier niet onder..

1. Op 1/1/2014 behoudt elk personeelslid de weddeschaal waarin het op 31/12/2013 bezoldigd werd en gaat het dus niet over naar de nieuwe geldelijke loopbaan zoals beschreven in punt B hieronder. Wie slaagde voor een gecertificeerde opleiding behoudt eveneens de premie voor competentieontwikkeling tot het einde van de geldigheidsduur.

2. Wie op basis van het oude systeem een bevordering naar een hogere weddeschaal zou hebben gekregen, geniet op het einde van de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding eveneens die bevordering in weddeschaal.  Er wordt ook voorzien in die regel voor de A11 die A12 wordt zodra hij 6 jaar dienstanciënniteit in de weddeschaal A11 telt.

Voor de personeelsleden van wie de geldigheidsduur verstrijkt vóór 1 januari 2017, maar die geen bevordering in weddeschaal kunnen krijgen (bijvoorbeeld een CA2 die de 1e van de 2 gecertificeerde opleidingen die noodzakelijk zijn om CA3 te worden heeft gevolgd), wordt de premie voor competentieontwikkeling verder betaald tot 31 december 2016.  

3. Behalve de in punt 2 beoogde hypothese gaat het personeelslid, in het nieuwe systeem, niet meer over naar een hogere weddeschaal. In plaats daarvan worden er bonificaties toegekend. De eerste bonificatie wordt toegekend na 3 evaluaties met de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" of na 2 opeenvolgende evaluaties met de vermelding "uitzonderlijk", voor zover het personeelslid sinds 1 januari 2014 een geldelijke anciënniteit van 3 of 2 jaar heeft. Concreet betekent dat dat het de 1e bonificatie kan krijgen op 1 januari 2016 (bij 2 vermeldingen "uitzonderlijk") of op 1 januari 2017 (bij 3 vermeldingen "voldoet aan de verwachtingen"). Door een vermelding "te verbeteren" of "onvoldoende" wordt de toekenning van de bonificatie vertraagd.

Het bedrag van de 1e bonificatie is gelijk aan het bedrag van de premie voor competentieontwikkeling (behalve van A11). Het bedrag wordt echter verminderd voor wie:

 • bij de inwerkingtreding van het ontwerp in de laatste schaal (CA3, A23, …) is bezoldigd.
 • bij de inwerkingtreding van het ontwerp geen premie voor competentieontwikkeling geniet.
 • bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de gecertificeerde opleiding naar de laatste weddeschaal wordt bevorderd.

In al die gevallen wordt het bedrag van de eerste bonificatie verminderd met de premie voor competentieontwikkeling.

4. De volgende bonificaties worden toegekend na:

 • 5 evaluaties "voldoet aan de verwachtingen" of 4 evaluaties "uitzonderlijk" (voor niveau A)
 • 6 evaluaties "voldoet aan de verwachtingen" of 4 evaluaties "uitzonderlijk" (voor niveau B, C en D).

5. Het bedrag van de bonificaties varieert naargelang het niveau, de graad of de klasse, de weddeschaal en het aantal bonificaties dat men al kreeg. In elk geval zal het totale bedrag van de wedde, na de toekenning van de bonificaties, beperkt worden tot de maximale wedde die is bepaald in de laatste weddeschaal van de graad of de klasse van de nieuwe loopbaan (zie punt B hieronder).

6. Ook contractuelen kunnen schaalbonificaties krijgen. Ze worden beperkt tot maximaal twee bonificaties.

7. Pas bij een nieuwe aanwerving, een bevordering of een verandering van graad komt het personeelslid in de nieuwe geldelijke loopbaan (zie punt B hieronder), m.a.w. in de nieuwe weddeschalen, terecht.

B. Voor personeelsleden die vanaf 1/1/2014 worden aangeworven of bevorderd, of veranderen van graad

Statutairen en contractuelen, inclusief personeelsleden die worden aangeworven in een specifieke graad (fiscaal deskundige, veiligheidsassistent, gerechtelijk administratief deskundige, ...). Enkel personeelsleden met de graad van penitentiair bewakingsassistent en houders van een managementfunctie vallen hier niet onder.

1. Een graad of een klasse telt 4 tot 6 schalen.

2. NIVEAU A: de overgang van de eerste naar de tweede schaal gebeurt na 3 vermeldingen "voldoet aan de verwachtingen", voor zover het statutaire personeelslid 3 jaar schaalanciënniteit heeft (of 2 vermeldingen "uitzonderlijk", als het personeelslid 2 jaar schaalanciënniteit heeft). De overgang naar de andere schalen gebeurt na 5 vermeldingen "voldoet aan de verwachtingen" en 5 jaar schaalanciënniteit of 4 vermeldingen "uitzonderlijk" en 4 jaar schaalanciënniteit.

Bijvoorbeeld:

NA21Overgang naar NA22
na
Overgang naar NA23
na
Overgang naar NA24
na 
Overgang naar NA25
na
3x "voldoet aan de verwachtingen"
of
2x "uitzonderlijk"
  5x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"  
5x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"
5x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"

 
3. NIVEAUS B, C, D: de overgang van de eerste naar de tweede schaal gebeurt na 3 vermeldingen "voldoet aan de verwachtingen" (of 2 vermeldingen "uitzonderlijk", voor zover het statutaire personeelslid 2 jaar schaalanciënniteit heeft). De overgang naar de andere schalen gebeurt na 6 vermeldingen "voldoet aan de verwachtingen" en 6 jaar schaalanciënniteit of 4 vermeldingen "uitzonderlijk" en 4 jaar schaalanciënniteit.

Bijvoorbeeld:

B1Overgang naar B2
na
Overgang naar B3
na
Overgang naar B4
na
Overgang naar B5
na
3x "voldoet aan de verwachtingen"
of
2x "uitzonderlijk"
6x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"
6x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"
6x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"

 

C1Overgang naar C2
na
Overgang naar C3
na
Overgang naar C4
na
Overgang naar C5
na
3x "voldoet aan de verwachtingen"
of
2x "uitzonderlijk"
6x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"
6x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"
6x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"

 

NDA1Overgang naar NDA2
na
Overgang naar NDA3
na
Overgang naar NDA4
na
Overgang naar NDA5
na
3x "voldoet aan de verwachtingen"
of
2x "uitzonderlijk"
6x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"
6x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"
6x "voldoet aan de verwachtingen"
of
4x "uitzonderlijk"

  

4. VOOR ALLE NIVEAUS: de vermeldingen "te verbeteren" of "onvoldoende" vertragen de overgang naar de hogere weddeschaal.

5. VOOR DE CONTRACTUELEN VAN ALLE NIVEAUS: ook een contractueel kan onder dezelfde voorwaarden een overgang naar de hogere weddeschaal krijgen. De overgang naar de hogere schaal wordt echter beperkt tot de derde schaal.

Daarenboven herbegint een contractueel die in dezelfde graad of dezelfde klasse stagiair wordt zijn geldelijke loopbaan niet meer opnieuw van nul, m.a.w. in de 1e weddeschaal. Hij verandert van statuut met behoud van zijn weddeschaal (bijvoorbeeld de 2e weddeschaal) en zijn schaalanciënniteit. Voor contractuelen die in dienst zijn op 31 december 2013 (zie punt A hierboven) en na 1 januari 2014 stagiair worden, wordt een vergelijkbaar mechanisme ingevoerd.

6. Bij een bevordering naar het hogere niveau of naar de hogere klasse kan de overgang voortaan gebeuren in een andere weddeschaal dan de 1e weddeschaal van het hogere niveau (of van de hogere klasse), zodat de bevordering voor een belangrijke loonsverhoging zorgt (tabel "voor/na" in het KB).

De maatregel is ook van toepassing voor wie al in dienst is op 31 december 2013 (zie punt A hierboven) en vanaf 1 januari 2014 bevorderd wordt. Dat houdt in dat geval concreet het volgende in:

 • bij de bevordering naar niveau C een voordeel van minstens 500 EUR per jaar
 • bij de  bevordering naar niveau B een voordeel van minstens 750 EUR per jaar
 • bij de bevordering naar niveau A een voordeel van minstens 1500 EUR per jaar
 • bij de bevordering naar de hogere klasse een voordeel van minstens 3000 EUR per jaar.

7. Samenvattend kunnen we stellen dat in de nieuwe loopbaan de vereiste schaalanciënniteit en het vereiste aantal gunstige evaluatievermeldingen de grondslag zijn voor de overgang naar de hogere schaal. Je gaat vlugger over naar een andere schaal met een vermelding "uitzonderlijk" dan met een vermelding "voldoet aan de verwachtingen". De overgang verloopt vlugger tussen de eerste en de tweede schaal dan tussen de andere schalen. De vermeldingen "te verbeteren" of "onvoldoende"vertragen de bevordering naar de hogere weddeschaal. Ook contractuelen vallen onder de nieuwe geldelijke loopbaan met een beperking tot de 3e weddeschaal.

Fases voor de inwerkingtreding

 • Advies van de Raad van State
 • Ondertekening door de Koning
 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad (waarschijnlijk in de loop van september 2013)

 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 11 september 2013.