Skip to main content

Federale wetenschappelijke instellingen: evaluatiecyclus

Datum: 

De Ministerraad van 11 oktober 2012 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de evaluatiecyclus van het technisch en administratief personeel van de federale wetenschappelijke instellingen wijzigt.

Omwille van de specifieke structuur van de wetenschappelijke instellingen werd met het koninklijk besluit van 15 mei 2009 (tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de Federale Overheidsdiensten) een leesrooster ingesteld voor de evaluatie van het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen.

De Ministerraad schaft deze maatregel nu af en voert de nieuwe bepalingen van de evaluatiecyclus in voor het personeel van de federale wetenschappelijke instellingen:

  • de evaluatiecyclus duurt een jaar
  • in geval van onvoldoende duurt de evaluatiecyclus zes maanden
  • een beroep is mogelijk tegen alle eindvermeldingen (en niet enkel bij onvoldoende).

Fases voor de inwerkingtreding

  • vakbondsonderhandelingen
  • advies van de Raad van State
  • ondertekening door de Koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Meer info

  • in het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de Federale Overheidsdiensten, op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen
  • over de nieuwe maatregelen rond de evaluatiecyclus:

Pagina laatst gewijzigd op 19 oktober 2012.