Skip to main content

Vierdagenweek en halftijds werken vanaf 55 jaar: nieuwe stelsels

Datum: 

illuDe Ministerraad van 23 maart 2012 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector zal opvolgen. Ook twee ontwerpen van koninklijk besluit tot uitvoering van die wet werden goedgekeurd. Het voorontwerp van wet voorziet twee nieuwe stelsels: de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 55 jaar.

De belangrijkste punten zijn:

  • alle personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt behouden het recht op een vierdagenweek maar beperkt tot 60 maanden over heel de loopbaan
  • statutaire personeelsleden hebben bovendien de mogelijkheid om vanaf 55 jaar viervijfde te werken of halftijds tot aan het pensioen (ook vervroegd pensioen)
  • voor beide stelsels ontvangt het personeelslid een premie bovenop zijn loon in functie van zijn prestaties
  • de opbouw van pensioenrechten en de impact op het loopbaankrediet voor beide stelsels zullen opgenomen worden in een uitgebreidere aanpassing van de wettelijke pensioenen in het kader van de globale pensioenhervorming.

Volgende fases voor de inwerkingtreding:

  • Syndicale onderhandeling
  • Raad van State
  • Parlement
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad. 


Pagina laatst gewijzigd op 28 maart 2012.