Vakantiegeld

Om vakantiegeld te krijgen, moet je een bezoldiging gehad hebben gedurende de referentieperiode van 1 januari tot 31 december van het jaar vóór het jaar waarin je vakantiegeld wordt betaald.

Voor de berekening van je vakantiegeld wordt rekening gehouden met je prestaties van het voorgaande jaar.

Als je een premie voor competentieontwikkeling krijgt, dan krijg je daar ook vakantiegeld voor.

Als je aangeworven bent in de loop van het jaar, dan  kan de periode tussen 1 januari van dat jaar tot de dag voor de indiensttreding in aanmerking genomen worden voor de berekening van je vakantiegeld

  • als je jonger dan 25 was op het einde van het voorgaande jaar en
  • als je in dienst bent getreden binnen vier maanden na
    • de datum waarop je de onderwijsinstelling hebt verlaten
    • de datum waarop je leerovereenkomst is afgelopen.

Voorbeeld

Je bent op 12 januari 2014 25 geworden, je bent op 30 juni 2013 afgestudeerd en op 1 oktober 2013 in dienst getreden. Voor je vakantiegeld van 2014 tellen niet alleen de maanden mee waarin je gewerkt hebt, maar ook de maanden januari tot en met september 2013.

Bedragen

Je brutovakantiegeld bedraagt 92% van je brutomaandwedde voor maart (inclusief de haard- of standplaatstoelage) van het jaar waarin je vakantiegeld wordt uitbetaald.

Het bestaat uit:

  • een wijzigbaar gedeelte: dit bedraagt 1,1 % van de geïndexeerde jaarwedde die verschuldigd is voor de maand maart van het jaar waarin je vakantiegeld wordt uitbetaald
  • een forfaitair gedeelte: dit is een bedrag dat elk jaar geïndexeerd wordt. Voor 2017 gaat het om een bedrag van 1177,9689 euro.
  • de copernicuspremie: deze premie vult het wijzigbaar en het forfaitair gedeelte aan om tot 92 % van de brutomaandwedde en de haard- en standplaatstoelage te komen Mandaathouders hebben geen copernicuspremie.

Het vakantiegeld is onderworpen aan een forfaitaire bedrijfsvoorheffing. Daarnaast wordt er bij contractuelen en bij statutairen nog 13,07 % ingehouden op het vakantiegeld.

Uitbetaling

Het vakantiegeld wordt doorgaans betaald in mei.

Het vakantiegeld van een personeelslid dat met pensioen gaat, overlijdt, ontslag neemt of afgedankt wordt, wordt in principe uitbetaald in de loop van de maand die daarop volgt.

Pagina laatst gewijzigd op 03 mei 2017.