Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Vergoeding voor begrafeniskosten

Deze vergoeding is voor statutairen, stagiairs, contractuelen en mandaathouders (behalve als de mandaathouder een dienstvoertuig ter beschikking heeft).

De vergoeding voor begrafeniskosten is een ondersteunende kost voor een overledene die tot de dag voor zijn overlijden personeelslid was:

  • in dienstactiviteit
  • in disponibiliteit wegens ziekte of gebrekkigheid
  • in non-activiteit om verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden uit te oefenen
  • bedoeld in artikel 86 § 1, 1° a) en b), 2° en 3° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Begunstigde(n)

De vergoeding wordt uitbetaald aan de persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen. Als meerdere personen deze kosten hebben gedragen zal de vergoeding evenredig aan hun bijdrage verdeeld worden.

De vergoeding wordt niet uitgekeerd:

  • aan de personen onwaardig om te erven (artikels 727 en 729 van het Burgerlijk Wetboek)
  • aan begrafenisondernemers, hun verwanten, aangestelden of lasthebbers, BEHALVE wanneer zij de echtgenoot, de wettelijk samenwonende of aanverwant tot de derde graad zijn van de overledene
  • aan privaatrechtelijke rechtspersonen.

Bedrag

De vergoeding is gelijk aan de wedde die de overledene kreeg (of die hij zou gekregen hebben) voor de maand voorafgaand aan het overlijden. Een eventuele haard-en standplaatsvergoeding of een vergoeding voor het uitoefenen voor een hoger functie is inbegrepen. De vergoeding mag niet groter zijn dan 1/12 van het bedrag vastgesteld door de wet van 10 april 1971 (zie tabel hieronder). Deze bedragen worden elk jaar herzien.

Jaar

Bedrag vastgesteld op basis van de wet van 10 april 1971

1/12 (maximumvergoeding)

2022

48 084,06 EUR

4.007,01 EUR

 
Voorbeelden

  • Als het personeelslid in voltijdse dienstactiviteit was en hij 2.700 euro bruto uitbetaald kreeg per maand, zal de persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen een vergoeding van 2.700 euro krijgen.
  • Als het personeelslid in voltijdse dienstactiviteit echter 4.200 euro bruto uitbetaald kreeg per maand, zal de persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen een vergoeding van 4.007,01 euro krijgen.

Meer info

Richt je tot je personeelsdienst of tot de stafdienst P&O.

Pagina laatst gewijzigd op 28 juni 2022.