Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Toelage voor de uitoefening van een hogere functie

Deze toelage is voor statutairen.

Deze toelage is niet voor stagiairs, mandaathouders of contractuelen.

Voorwaarden tot aanwijzing in de uitoefening van een hogere functie

Voorwaarden in verband met de betrekking

 • de betrekking voor hogere functie moet dringend zijn en niet invulbaar door aanwerving of bevordering. De betrekking is dus tijdelijk niet bekleed door de titularis of definitief vacant en de behoefte om in deze functie te voorzien is dringend.

Voorwaarden in verband met de kandidaat

 • Je bent in de statutaire voorwaarden om bevorderd te worden naar het hogere niveau of de hogere klasse via de hogere functie
 • Je bent benoemd in:
  • een graad of niveau net onder de hogere uit te oefenen functie van niveau B of C
  • een graad van niveau B of C om een hogere functie in klasse A1 van niveau A uit te oefenen
  • een klasse net onder de hogere uit te oefenen functie van klasse A2, A4 of A5
  • een klasse A1 of A2 om een uit te oefenen functie van klasse A3 (met respectievelijk 6 jaar klasseanciënniteit in klasse A1 en A2 door elkaar of 4 jaar klasseanciënniteit in klasse A2).
 • Je hebt op de datum van aanwijzing geen andere niet-uitgewiste tuchtstraf dan de terechtwijzing.
 • Je hebt de hogere functie tijdelijk uitgeoefend  voor ten minste 30 dagen ononderbroken.
 • Je bent het meest geschikt bevonden.

Je bent aangewezen door je leidinggevende ambtenaar of zijn afgevaardigde, na akkoord van de inspecteur van Financiën, behalve als er een vrijstelling van akkoord is.

Duur uitoefening hogere functie

De eerste toekenningsperiode is voor maximum 6 maanden, hernieuwbaar:

 • als de betrekking in kwestie tijdelijk niet door de titularis bezet wordt, zo lang als de hogere functie noodzakelijk is voor de goede werking van de dienst en tot maximum de terugkeer van de titularis van de betrekking
 • als er een definitief vacante betrekking is:
  • maximum 6 maanden (eerste verlenging) als de procedure om de betrekking definitief toe te kennen op gang werd gebracht en normaal verloopt
  • met periodes van 6 maanden (volgende verlengingen) als de procedure om de betrekking toe te kennen nog niet geleid heeft tot een benoeming in de betrekking van de hogere functie.

Uitoefening hogere functie van vóór 1 september 2017

Je behoudt tot ten laatste 31 augustus 2018 je toelage en voorwaarden voor een hogere functie die je eventueel kreeg vóór 1 september 2017 (datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving), behalve als je leidend ambtenaar een andere gemotiveerde beslissing neemt.

Bedrag

Het bedrag van de toelage is gelijk aan het verschil tussen je wedde (weddeschaal) van de graad of klasse waarin je benoemd bent en de wedde (weddeschaal) die je zou hebben als je bevorderd was in de graad of klasse waartoe de hogere functie behoort.

                De toelage = de wedde van het hogere niveau of de hogere klasse die je uitoefent MIN je huidige wedde


Het verschil wordt bekeken op het moment van de toewijzing van de hogere functie. Er gebeurt geen nieuwe berekening van de toelage op het ogenblik van een eventuele verlenging van de hogere functie.

Pagina laatst gewijzigd op 13 september 2017.