Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Directietoelage

Statutairen, stagiairs en contractuelen van niveau B, C en D kunnen deze toelage krijgen.

Als je tot niveau B, C of D behoort, krijg je een jaarlijkse directietoelage als je aan de volgende voorwaarden voldoet :

  • je rechtstreeks leiding geeft aan een ploeg van ten minste 10 personen
  • je rechtstreeks een team leidt van minstens 5 personen en je aangewezen bent door de leidinggevende ambtenaar.

Bij het uitoefenen van een hogere functie verlies je het recht op een directietoelage.

Bedragen

De jaarlijkse niet-geïndexeerde toelage bedraagt 1.000 euro

Maandbedrag =  (jaarbedrag x index) : 12

Voor de geïndexeerde bedragen, zie bedragen indexeren.

Uitbetaling

Je premie wordt maandelijks uitbetaald. Ze wordt geïndexeerd, maar wordt niet meegeteld voor je vakantiegeld, voor je eindejaarstoelage of voor de berekening van je pensioen.

Directietoelage van vóór 1 september 2017

Je behoudt je directie’premie’ die je eventueel kreeg vóór 1 september 2017 (datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving), op de voorwaarden die toen van toepassing waren. Als je niveau D bent, word je directietoelage vastgesteld op 1.000 euro.

Pagina laatst gewijzigd op 01 september 2017.