Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Hospitalisatie- en aanvullende verzekeringen

Extra informatie: COVID19

Tijdelijke werkloosheid valt normaal gezien onder ‘non-activiteit’. AG Insurance echter besliste dat tijdens deze uitzonderlijke periode van maatregelen dit niet moet gemeld worden. Als verzekerde blijf je aangesloten en de in het contract voorziene dekkingen blijven gewoon doorlopen. De premiebetalingen worden verdergezet zoals voorzien.

Meer info op de site van AG Insurance

 

Het contract voor de hospitalisatieverzekering tussen AG Insurance en de federale overheid loopt tot 31 december 2023. 

Categorie Basisformule
(2 of meer bedden) 
Uitgebreide formule (1 bed)
Actieve hoofdverzekerden zonder onderscheid in leeftijd   51,47 € 185,76 €
Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot en met 24 jaar)   18,01 €  65,01 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden tot en met 66 jaar (partners en gepensioneerden tot en met 66 jaar, kinderen en kleinkinderen vanaf 25 jaar)   51,47 € 185,76 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden van 67 tot en met 71 jaar (partners en gepensioneerden vanaf 67 jaar tot en met 71 jaar) 205,89 € 650,17 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden vanaf 72 jaar 308,83 € 882,36 €

 

Bedragen aanvullende verzekeringen 

Deze prijzen stijgen wel in 2022. Klik door naar de respectievelijke pagina's.

Ben je een nieuw actief personeelslid van sommige federale instellingen (zie contactlijst) en je hebt je ingeschreven voor de hospitalisatieverzekering van het contract FORCMS-AV-100 bij AG Insurance, dan biedt AG Insurance je de mogelijkheid om binnen de drie maanden in te schrijven op de aanvullende verzekering ambulante kosten of dentalflex. Dit is een éénmalig aanbod. 

Voor de personeelsleden in dienst was dit enkel mogelijk binnen de 3 maanden na ontvangst van het schrijven van AG Insurance in de periode van aansluiting van hun entiteit.

Laatste aanpassingen (2019)

De polis bevat volgende nieuwigheden:

 • de leeftijdsgrens voor de actieven werd opgetrokken naar 67
 • de kinderen van gescheiden of van tafel en bed gescheiden ouders die ten laste zijn kunnen ook aangesloten worden
 • de postperiode werd uitgebreid naar 6 maanden (180 dagen)
 • toevoeging van een extra ernstige ziekte: ziekte van Hachimoto
 • plastische herstelheelkunde ingevolge een ziekte of een gewaarborgd ongeval wordt ten laste genomen
 • niet vergoedbare kosten van viscerosynthese- en endoprothesemateriaal worden terugbetaald
 • tussenkomst voor kraamhulp gedurende 12 dagen tot een maximaal bedrag van 820 euro
 • voor de kosten waarvoor er geen wettelijke tegemoetkoming wordt verleend, is de waarborg geldig tot een bedrag van 3000 euro per verzekerde en per kalenderjaar
 • tussenkomst van de verblijfskosten van een ouder in de kamer van een kind is gewaarborgd tot 50,00 euro per nacht
 • tussenkomst van 50% van de kosten tot 1250 euro per persoon en per kalenderjaar voor homeopatische behandelingen, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie
 • de kosten van hospitalisatie van de donor in geval van transplantatie ten gunste van een gehospitaliseerde verzekerde zijn gedekt
 • de vrijstelling per verzekerde en per kalenderjaar bedraagt 250 euro in de uitgebreide formule als je een éénpersoonskamer kiest (excl. ernstige ziekte – zie bestek)
 • er is geen vrijstelling te betalen in de uitgebreide formule als je een éénpersoonskamer kiest maar opgenomen wordt voor een ernstige ziekte. Je vindt de lijst van ernstige ziekten hieronder. Onder 'Formulieren' vind je een attest om te laten invullen door te arts en op te sturen. Voor meer informatie zie bestek.

  Lijst ernstige ziekten: kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofe laterale sclerose, ziekte van Parkinson, difterie, kinderverlamming, cerebrospinale meningitis, pokken, brucellose, vlektyfus, paratyfus, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvonk, suikerziekte, nieraandoeningen die dialyse vereisen, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer, malaria, ziekte van Pompe, ziekte van Creutzfeldt- Jacob, progressieve spierdystrofie, Colitis Ulcerosa en ziekte van Hachimoto.

Wie kan zich aansluiten?

Hoofdverzekerden en nevenverzekerden

De personeelsleden (en hun gezin) van de FOD’s, POD’s en enkele instellingen van openbaar nut die ingetekend hebben kunnen zich aansluiten bij een collectieve verzekering voor hospitalisatie en gezondheidszorg van AG Insurance.

Hoofdverzekerden

 • de actieve statutaire en contractuele personeelsleden (incl. stagiairs) die zich aansluiten op de verzekeringspolis vóór de leeftijd van 67 jaar
 • gedetacheerde personeelsleden naar één van de aangesloten intekenaars
 • de statutaire (incl. stagiairs), contractuele en gedetacheerde personeelsleden waarvan sprake hoger die in het buitenland werken en verblijven
 • de gepensioneerde personeelsleden van de intekenaars op het vorige contract voor collectieve verzekering van de federale overheid dat de periode 2012-2017 bestreek
 • de gepensioneerde personeelsleden van de nieuwe organisaties die intekenden op het contract voor collectieve verzekering 2012-2017 en die voordien genoten van een collectieve verzekering van hun werkgever.

Een arbeidsovereenkomst als jobstudent opent geen recht tot aansluiting op dit contract.

Nevenverzekerden

 • de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van de hoofdverzekerden, die bij de verzekering aangesloten zijn vóór de leeftijd van 67 jaar (tot het einde van het kalenderjaar waarin zij die leeftijdsgrens bereiken)
 • de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars, voor zover zij reeds vóór de leeftijd van 67 jaar (tot het einde van het kalenderjaar waarin zij die leeftijdsgrens bereiken) bij het contract waren aangesloten
 • de bij de hoofdverzekerde gedomicilieerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner van gepensioneerde personeelsleden van de aangesloten intekenaars die van bij het begin tot het raamcontract toetreden, ongeacht hun leeftijd, voor zover ze genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering die werd afgesloten op initiatief van een van de aangesloten intekenaar. De intekenaars van dit bestek, kunnen van deze clausule genieten voor zover zij ten laatste aangesloten waren op 31 december 2018.
 • de ongehuwde kinderen van bovenvermelde personen, waarop de wetgeving inzake kinderbijslag van toepassing is of die, als ze geen kinderbijslag meer krijgen, fiscaal ten laste blijven van deze personen of bij de titularis hun domicilie hebben; de kleinkinderen die ten laste zijn van de bovenvermelde personen of die, als ze niet meer ten laste zijn, nog steeds bij de titularis (de persoon die recht geeft op hun aansluiting) hun domicilie hebben; de kinderen die onder de wettige voogdij van de bovenvermelde personen zijn geplaatst
 • de kinderen van gescheiden of van tafel en bed gescheiden ouders die ten laste zijn op voorwaarden dat de hoofdverzekerde verplicht is alimentatiegeld te betalen of in geval van co-ouderschap

 • in geval van overlijden van de verzekerde die recht geeft op de aansluiting, blijven de nevenverzekerden (zoals echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner en de kinderen en kleinkinderen ten laste) verzekerd van de garanties in het contract zolang de langstlevende nevenverzekerde echtgenoot/echtgenote of daarmee gelijkgestelde partner niet hertrouwt of een daarmee gelijkgestelde verbintenis aangaat.

Hoe aansluiten?

De aansluiting is facultatief.

Reeds aangesloten (actieve of gepensioneerde) personeelsleden en hun gezinsleden

Als jij en je gezinsleden al aangesloten zijn bij de hospitalisatieverzekering van AG Insurance en in dezelfde situatie verzekerd willen blijven zoals deze gekend is bij AG Insurance, moet je niets doen.

Voor personeelsleden en hun gezinsleden die nog niet aangesloten zijn

Stuur de  aansluitingsaanvraag (PDF, 126.09 KB) naar de sociale dienst of personeelsdienst van je organisatie.

Als jij of je gezinsleden aansluiten binnen drie maanden na het ontstaan van het recht op aansluiting (indiensttreding, huwelijk, officieel samenwonen, geboorte) zijn geen wachttijden of medische formaliteiten van toepassing en zijn bestaande aandoeningen eveneens gedekt.
 

Je persoonlijke gegevens wijzigen 

Je kan op verschillende manieren je persoonlijke gegevens wijzigen: 

1. Op je individuele vervaldagbericht staat een link naar een nieuwe website: ‘My Global Benefits’. Op deze website kan je inloggen met de persoonlijke activatiecode die vermeld wordt op je vervaldagbericht.  

Je kan op deze site een algemene vraag stellen en 4 soorten wijzigingen doorgeven:  

 • adreswijziging 
 • gezinssituatie (toevoegen, schrappen van verzekerden) 
 • aanpassen betalingen (jaarlijks of trimestrieel) 
 • wijzigen formule. 

Je krijgt per mail automatisch een bevestiging op maat van de doorgegeven wijziging. 

2. Via het wijzigingsdocument onder ‘Formulieren’  

3. Telefonisch. Je vindt de contactgegevens onder ‘Informatie/Contact’.  

Voor sommige onderwerpen (bv wijziging formule) betreft het een aanvraag tot wijziging. De beheerder vergelijkt de vraag met de mogelijkheden volgens het lastenboek.  
 

Formulieren

Alle info i.v.m. de melding van een schade (ambulante kosten, medische kosten, …),vind je stap voor stap uitgelegd op de site van My Global Benefits. Als je moeite hebt bij het invullen van één van bovenstaande documenten, of voor alle andere informatie: wend je tot de sociale dienst of personeelsdienst van je organisatie. 

Bij vertrek uit de dienst of stopzetting van het contract

Einde contract of ontslag

Bij uitdiensttreding (bv. wegens einde contract of ontslag) worden de waarborgen en de premiebedragen door de werkgever stopgezet op 31 december van het lopende jaar.

Als je op dat ogenblik al minimum twee jaar een hospitalisatieverzekering had, kan je vrijwillig en op eigen kosten de verzekering bij AG Insurance verderzetten, en dit zonder medische formaliteiten en zonder wachttijden. Je moet daarvoor binnen de drie maanden na de uitdiensttreding contact opnemen met AG Insurance.

Opgelet: de premie bij individuele verderzetting is niet dezelfde als de premie (basispremie/aanvullende premie) zoals vermeld in de polis van de collectieve hospitalisatieverzekering.

 Aanvraag tot individuele verderzetting van de collectieve ziekteverzekering (PDF, 512.16 KB).

Pensionering

Bij pensionering kan je, zowel voor jezelf als voor je reeds aangesloten gezinsleden, de verzekering verderzetten. Je moet hiervoor wel binnen drie maanden na je pensionering het formulier 'Wijzigingsdocument' invullen (onder Formulieren) en het bezorgen aan de sociale dienst of personeelsdienst van je organisatie.

Om de continuïteit van de dekking te garanderen, zal de verzekeraar een betalingsbericht sturen.
 

Overlijden van de hoofdverzekerde of gepensioneerde nevenverzekerde

Bij het overlijden van de hoofdverzekerde of gepensioneerde nevenverzekerde kan de dekking verdergezet worden voor de reeds aangesloten gezinsleden. Hiervoor moet de weduwe, weduwnaar of samenwonende partner binnen de drie maanden volgend op de eerstvolgende vervaldag van de polis (1 januari van ieder jaar) het wijzigingsdocument onder 'Formulieren' bezorgen aan de sociale dienst of personeelsdienst van je organisatie. Als de aanvraag op tijd gebeurt, kan de verzekeraar de aanvraag tot verderzetting niet weigeren. Om de continuïteit van de dekking te garanderen, zal de verzekeraar een betalingsbericht sturen.
 

Hoe kan een ziekenhuisopname gemeld worden (derdebetalersysteem Medi-Assistance)?

Voor hospitalisaties in België: het derdebetalersysteem “medi-assistance”:

 1. Breng AG Insurance op de hoogte
 • Via deze website kan je heel eenvoudig online aangifte doen zodat de derdebetalersregeling Medi-Assistance geactiveerd kan worden. Indien nodig kan je de aangifte ook telefonisch doen via het telefoonnummer vermeld op het kaartje.
 • Je kan ook via de AG Health-app aangifte doen.
   
 1. AG Insurance informeert je

  Na de aangifte ontvang je snel een antwoord van AG Insurance. Zo kan het dossier onmiddellijk aanvaard worden of wordt er bijkomende informatie gevraagd om het dossier te vervolledigen. Na aanvaarding van de ziekenhuisopname stuurt AG Insurance je en het ziekenhuis een bevestiging van de waarborgen, de aanvaarding en de derdebetalersregeling. Op dit document vind je ook alle informatie terug over je dossier en hoe andere kosten gelinkt aan deze ziekenhuisopname kunnen doorgestuurd worden.
   
 2. Je wordt opgenomen

  Op de dag zelf ga je naar het ziekenhuis en is alle administratie in orde, je moet zelfs geen kaartje meer voor te leggen. Het ziekenhuis werd al op de hoogte gebracht dat AG Insurance de factuur ten laste zal nemen. Het ziekenhuis kan in geen enkel geval nog een voorschot vragen.
   
 3. Na de opname wordt de factuur automatisch betaald

  Na de opname zal het ziekenhuis de factuur vervolgens automatisch naar AG Insurance sturen die de factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaalt. Je krijgt tot slot een schriftelijke bevestiging van deze betaling.
   

Wat te doen bij andere medische kosten?

Dergelijke aanvragen moeten steeds onder gesloten en voldoende gefrankeerde omslag opgestuurd worden naar:

AG Insurance
Beroepsgebonden verzekering hospitalisatie- gezondheidszorgen federale openbare diensten
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Bussel

Je kan je kosten ook steeds online doorsturen.

AG Insurance stelt een callcenter ter beschikking waarop verzekerden en potentiële verzekerden permanent (tijdens de kantooruren) en in hun eigen taal (Nederlands, Frans, Duits) terecht kunnen voor allerhande informatie m.b.t. contractvoorwaarden, aansluitingsmogelijkheden, overdraagbaarheid van contracten en polissen, betalingen van facturen en schadegevallen.
 

Aandachtspunten

 • Je moet je correspondentie altijd sturen naar Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel.
 • De basisformule dekt de terugbetaling van de medische kosten en de verblijfkosten voor een twee- of meerpersoonskamer. De verblijfssupplementen in een éénpersoonskamer en de ereloonsupplementen die daarmee gepaard gaan, zijn niet gedekt, tenzij de verzorging in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is. Wie de opname in een éénpersoonskamer wel wil verzekeren, moet kiezen voor de uitgebreide formule
 • Als je enkel verzekerd bent in de basisformule, is het van groot belang dat je bij opname in een ziekenhuis uitdrukkelijk verklaart dat je niet verzekerd bent voor verblijf in een eenpersoonskamer en dat je in geen geval een document ondertekent waarbij je akkoord gaat met een verblijf in een éénpersoonskamer. Als je dit document wel ondertekent, dan zal je zelf moeten betalen voor de hoge meerkost voor het verblijf in de eenpersoonskamer en vooral voor de hoge ereloonsupplementen van de geneesheren-specialisten (die met het verblijf in een eenpersoonskamer samenhangen)
 • Nieuwe personeelsleden hebben tot drie maanden na hun indiensttreding de tijd om te beslissen of zij de basis- of aanvullende waarborg willen betalen. Zoniet zijn er medische formaliteiten en een uitstel van aansluiting van 10 maanden van toepassing.
 • De premies voor de verzekerden zijn jaarlijks vooraf betaalbaar en worden door de verzekeraar bij de verzekerden geïnd via overschrijving.
 • Hou er rekening mee dat de terugbetaling meestal begrensd is per prestatie tot het drievoud van het bedrag van de wettelijke tegemoetkoming (dus 3 X RIZIV). Consulteer hiervoor de teruggave via de website van het RIZIV, want er is bvb: geen wettelijke terugbetaling voor extractie van tanden tussen de leeftijd van 18 en 53 jaar.

Meer info/contact

Meer info

Call center AG Insurance

Voor Nederlands- en Duitstaligen

Voor Franstaligen

Pagina laatst gewijzigd op 23 november 2021.