Ziekteverlof

Dit verlof is van toepassing op

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen.

Verwittig je werkgever tijdig als je ziek bent en niet kan komen werken. De procedure om te verwittigen is verschillend van werkgever tot werkgever en is bepaald in het arbeidsreglement. Informeer bij je personeelsdienst.

Medisch attest

Voor een afwezigheid van één dag wegens ziekte moet je

 • geen medisch attest naar het centrale adres van Medex (Bestuur van de medische expertise) sturen.
 • wel een medisch attest naar het centrale adres van Medex (Medex, Medische attesten, Victor Hortaplein 40 bus 50, 1060 Brussel) sturen als je tijdens het lopende kalenderjaar al twee keer één dag afwezig was wegens ziekte zonder attest.

Voor een afwezigheid van meerdere dagen moet je een medisch attest naar het centrale adres van Medex sturen.

Dat kan op 3 manieren:

 • je arts kan dat doen via de tool eMediAtt, waardoor de gegevens rechtsreeks naar Medex doorgestuurd worden. Ook de afwezigheden door een arbeidsongeval of een beroepsziekte kan je er mee doorgeven.
 • je arts vult manueel het attest in dat je kan afdrukken op de site van Medex of je van je stafdienst P&O gekregen en je stuurt het naar het centraal adres van Medex
 • je vraagt aan je arts om het attest te downloaden op de site van Medex als je het niet bij je hebt tijdens een consultatie en je stuurt

Het is mogelijk dat je een bezoek krijgt van een controle-arts. Lees daarover meer in Controle afwezigheid ziekte.

Bijkomende activiteit? Geen cumulatie

Heb je een machtiging tot cumulatie voor een bijkomende activiteit? Dan wordt die opgeschort zolang je in ziekteverlof of in disponibiliteit bent, als je werkt volgens het stelsel van de verminderde prestaties wegens medische redenen.

Gevolgen

Statutairen en stagiairs

Per twaalf maanden dienstanciënniteit kan je maximum eenentwintig werkdagen ziekteverlof krijgen. Het aantal dagen ziekteverlof waarop je recht hebt, wordt verminderd met bepaalde niet-verrichte prestaties, bijvoorbeeld halftijdse vervroegde uittreding en verlof voor loopbaanonderbreking.

Als je nog geen zesendertig maanden dienstanciënniteit hebt, heb je in elk geval recht op een voorschot van drieënzestig dagen ziekteverlof, zonder eventuele vermindering/ook bij niet-verrichte prestaties, zoals halftijds werken.

De niet-opgenomen dagen ziekteverlof kun je kapitaliseren over al je werkjaren heen, en wanneer dit ziektekapitaal uitgeput is, word je in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst.

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: ja
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: nee

Elk statutair personeelslid krijgt jaarlijks een overzicht van het saldo van zijn/haar ziekteverlof.
 

Contractuelen

Als je afwezig bent wegens ziekte als contractueel, breng dan ook je ziekenfonds daarvan op de hoogte.

Voor contractuele personeelsleden wordt er immers gewerkt met een gewaarborgd loon dat gedurende een bepaalde periode verschuldigd is bij ziekte of ongeval.

Er is een verschil tussen werklieden/arbeiders en bedienden.
 

Werklieden/arbeiders

Als je als arbeider ziek wordt tijdens je eerste maand in dienst, ontvang je geen loon voor elke dag ziekte, ook niet van het ziekenfonds.

Als je een anciënniteit hebt van minstens één maand onafgebroken dienst, heb je recht op gewaarborgd weekloon tijdens de eerste ziekteweek:

 • de eerste zeven dagen betaalt je werkgever het normale loon (gewaarborgd weekloon)
 • van de achtste tot de veertiende dag betaalt je werkgever 85,88% van het normale loon
 • vanaf de vijftiende dag val je ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; je ziekenfonds zal je 60% van je loon uitbetalen en je ontvangt ook 25,88% van je loon van je werkgever. In totaal zou je dus 85,88% van je loon moeten krijgen.

Als je binnen 14 kalenderdagen na het einde van de eerste afwezigheid hervalt met dezelfde ziekte, heb je geen recht op hernieuwd gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. 
 

Bedienden

Als bediende heb je steeds een gewaarborgd maandloon gedurende de eerste 30 kalenderdagen van je afwezigheid wegens ziekte, ongeacht je anciënniteit. Nadien val je ten laste van het ziekenfonds.

Er gelden andere regels als je:

 • op proef bent
 • aangeworven bent voor een bepaalde tijd voor minder dan 3 maanden
 • aangeworven bent voor een welomschreven werk dat  minder dan 3 maanden in beslag neemt.

Als je in die gevallen ziek wordt tijdens je eerste maand in dienst (of eerste maand proefperiode), ontvang je geen loon voor elke dag ziekte, ook niet van het ziekenfonds.

Gedurende de rest van de proefperiode krijg je de eerste week ziekte een gewaarborgd loon van 100 %. De tweede week is dat 86,93%, en de derde en vierde week ontvang je 26,93%. Vanaf de 31e dag ziekte val je terug op een uitkering van het ziekenfonds.

Het is dus belangrijk om je ziekenfonds tijdig in te lichten bij ziekte!

 • Recht op wedde: ja, tijdens de periode van gewaarborgd loon.
 • Recht op weddeverhoging: ja, behalve tijdens de periode ten laste van het ziekenfonds.
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

 

Pagina laatst gewijzigd op 20 april 2016.