Skip to main content

Telewerk

Telewerk is mogelijk voor:

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen

Telewerk houdt in dat je, met behulp van informatietechnologie, thuis kan werken of op een plaats naar keuze. Je kan vrijwillig kiezen of je al dan niet telewerkt, maar de werkgever is niet verplicht om je het telewerk toe te staan.

Je kan op een vaste dag of occasioneel telewerk verrichten. Occassioneel telewerken kan als je bijvoorbeeld specifieke problemen hebt om naar je werkplaats te gaan. Je bent dan verplicht je hiërarchische meerdere schriftelijk (via mail is toegelaten) te informeren vóór je je telewerkdag begint. De hiërarchische meerdere moet zijn schriftelijk akkoord sturen.
 

Voorwaarden

 • Het directiecomité beslist of telewerk in de organisatie mogelijk is.
 • De functionele chef of de hiërarchische meerdere beslist of er telewerk verricht kan worden binnen de dienst. Wil je weten of jij telewerk kan verrichten? Neem dan contact op met je leidinggevende.
 • Het telewerk mag, op jaarbasis, niet meer dan drie vijfden van je arbeidsregeling beslaan. Dit betekent dus dat je bijvoorbeeld wekelijks maximaal 3 dagen telewerk mag verrichten als je voltijds werkt maar het mag ook anders ingedeeld worden, zolang de 3/5de regeling op jaarbasis gerespecteerd blijft. Het directiecomité kan een lager maximum vastleggen.

Werkomstandigheden

Als je ervoor kiest om te telewerken, verandert er in principe niets, behalve je werkplek. Je rechten en plichten blijven exact dezelfde, of je nu thuis werkt of niet. Volgende zaken blijven dus onveranderd:

Elke telewerker kan ook controle krijgen van de interne preventiedienst die nagaat of de maatregelen rond veiligheid en gezondheid op de werkplek nageleefd worden. Je kan zelf een inspectiebezoek van die bevoegde diensten aanvragen.
 

Telewerk in de praktijk

Technische ondersteuning

De werkgever stelt de benodigde apparatuur ter beschikking en vergoedt ook de kosten van het telewerk voor communicatie en verbindingen. Je mag dit materiaal echter niet gebruiken voor privédoeleinden.

Als telewerker kan je ook je eigen apparatuur gebruiken. Kosten zoals de installatie van software en onderhoud zijn dan ook voor rekening van je werkgever. De regels voor kosten en onkosten worden vastgelegd in een schriftelijk akkoord.

Een telewerker kan geen aanspraak maken op een verblijfsvergoeding.
 

Schriftelijk akkoord

Vóór de invoering van het telewerk, sluit je met je werkgever een schriftelijk akkoord. Het vermeldt ten minste de volgende zaken:

 • de plaats waar je telewerk zal verrichten
 • de dagen waarop je telewerkt en die waarop je naar het werk gaat (dit is niet van toepassing bij occasioneel telewerk)
 • wanneer je bereikbaar moet zijn en hoe
 • hoe de werkgever je taken geeft en hoe hij die meet
 • wanneer je een beroep kan doen op technische ondersteuning
 • de info over de kosten van verbindingen en communicaties
 • hoe je werkgever de onkosten voor technische ondersteuning vergoedt
 • de duur van het telewerk
 • de voorwaarden en regels voor de schorsing, het afbreken en de verlenging van het telewerk.

Als werkgever

 • breng je eerst de minister van Ambtenarenzaken op de hoogte voor je telewerk invoert, en bezorg je hem of haar elk jaar in januari een jaarlijks rapport met alle info over het verrichte telewerk op je dienst
 • stel je apparatuur en technische ondersteuning ter beschikking van de telewerker
 • vergoed je alle onkosten voor technische ondersteuning
 • neem je maatregelen zodat de bescherming van de gegevens die de telewerker voor professionele doeleinden gebruikt en verwerkt, gewaarborgd is
 • informeer je de telewerker over de maatregelen inzake veiligheid en gezondheid op de werkplek
 • informeer je de telewerker over de regels inzake bescherming van gegevens en de beperkingen bij het gebruik van ICT-apparatuur of –faciliteiten en de eventuele sancties.

Pagina laatst gewijzigd op 01 september 2017.