Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

De vierdagenweek met premie

Algemeen

Dit verlof is van toepassing op de federale personeelsleden die na 1 januari 2012 4/5e zijn beginnen werken. Ben je voor 1 januari 2012 gestart, dan zijn de bepalingen van de vrijwillige vierdagenweek op jou van toepassing. Werk je bij de lokale besturen, griffies en parketten of de federale politie, neem dan contact op met je personeelsdienst. Hier gelden andere bepalingen.

Dit verlof is van toepassing op

 • contractuelen
 • statutairen

Je hebt echter geen recht op dit verlof

 • als je A1 of hoger bent en de leiding hebt van een buitendienst en als je A4 of A5 bent. Enkel wanneer de goede werking van je dienst niet in het gedrang komt, kun je toch werken volgens de vierdagenweek.
 • als je mandaathouder bent.

In het stelsel van de vierdagenweek werk je vier volledige dagen per week en heb je één vrije dag. Tijdens de periode van de vierdagenweek mag je geen winstgevende activiteiten uitoefenen op je vrije dag. Je kan wel je politieke mandaten bedoeld in de wet van 18 september 1986 blijven uitvoeren. 

Duur

Je mag voor een periode van minstens 3 en hoogstens 24 maanden werken volgens het systeem van de vierdagenweek. Voor elke verlenging moet je een nieuwe aanvraag indienen die je ten laatste een maand voor het aflopen van de lopende periode indient.

Over je hele loopbaan, kan je maximum 60 maanden 4/5e werken met een premie. Hierna kan je nog steeds 4/5e werken volgens het stelsel van de vierdagenweek zonder premie maar heb je geen recht meer op een premie, en ontvang je dus enkel 80% van je voltijds loon.
Als je vanaf 1 september 2012 werkte volgens het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek (dat opgeheven is), dan wordt dit ook aangerekend op de maximumduur van 60 maanden. Periodes van de vrijwillige vierdagenweek vóór 31 augustus 2012 worden niet aangerekend.

De vierdagenweek wordt tijdelijk opgeschort bij één van de volgende verloven:

 • moederschapsverlof
 • loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
 • onbezoldigd ouderschapsverlof
 • adoptieverlof, opvangverlof en pleegouderverlof
 • loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg of medische bijstand
 • verminderde prestaties voor medische redenen (re-integratietraject).

Nadien loopt de vierdagenweek verder. Schorsingen van de vierdagenweek worden niet aangerekend op de maximumduur van 60 maanden, noch op de lopende periode van de vierdagenweek maar hebben wel gevolgen voor de premie. Je mag dit stelsel niet combineren met andere vormen van deeltijds werken, behalve met het verlof om dwingende reden van familiaal belang.

De vierdagenweek begint op de 1e dag van de maand. Met een opzegtermijn van drie maanden kan je uit de vierdagenweek stappen en terug voltijds aan de slag gaan.
 

Aanvraag

Je moet de aanvraag schriftelijk doen en minstens 2 maanden op voorhand, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt. Je deelt de datum mee waarop het verlof begint en de duur ervan.

In je aanvraag geef je aan welke dag je graag thuis zou zijn. Je leidend ambtenaar kent het verlof toe en bepaalt je werkkalender. Hij/zij kan het begin van het verlof uitstellen met maximum zes maanden in functie van de noden van de dienst. De werkkalender kan op jouw vraag of op die van je leidinggevende worden aangepast. Als je leidend ambtenaar aanpassingen wil, moet hij/zij jou hiervan ten laatste 2 maanden op voorhand op de hoogte brengen. Een tijdelijke aanpassing is mogelijk bij onderling akkoord.

Een verlenging is mogelijk op jouw verzoek en ten minste één maand voor de lopende periode om is.

De gevolgen voor het pensioen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hiervoor neem je best contact op met de Federale Pensioendienst.

Vierdagenweek vanaf 55 of 50

De vierdagenweek vanaf 55 of 50 is enkel van toepassing op statutaire personeelsleden.

Je hebt echter geen recht op dit verlof

 • als je A1 of hoger bent en de leiding hebt van een buitendienst en als je A4 of A5 bent. Enkel wanneer de goede werking van je dienst niet in het gedrang komt, kan je toch werken volgens de vierdagenweek.
 • als je mandaathouder bent.

Ben je 55, dan kan je gebruik maken van de vierdagenweek tot de datum van je al dan niet vervroegde opruststelling en dit zonder anciënniteitsvoorwaarden.

Ben je 50 dan kan je  gebruik maken van de vierdagenweek tot de datum van de al dan niet vervroegde opruststelling, als je op de begindatum van dit verlof voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een dienstanciënniteit van ten minste 28 jaar waarin je werkelijke diensten hebt verricht in enigerlei hoedanigheid (o.a. contractueel en statutair), zonder vrijwillige onderbreking als lid van het personeel van een ministerie, van een federale overheidsdienst, van een openbare instelling van sociale zekerheid, van een instelling van openbaar nut of van een federale wetenschappelijke instelling.
   
 • je was voorafgaand aan de vierdagenweek actief in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de daaraan voorafgaande 15 jaar.

Je kan een einde maken aan de vierdagenweek vanaf 55 of 50 met een opzegging van drie maanden, tenzij je organisatie een kortere termijn aanvaardt. De aanvraag is dezelfde als bij de vierdagenweek met premie, net als de bijzonderheden en gevolgen. De verloven die de vierdagenweek vanaf 55 of 50 tijdelijk onderbreken, zijn dezelfde als bij de vierdagenweek (zie boven).

Bijzonderheden en gevolgen

Contractuelen
 • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 80% van je voltijdse wedde aangevuld met een basisbedrag van 70,14 (gekoppeld aan de spilindex 138,01. Bruto is dit bedrag hetzelfde als de premie van het oude systeem: op 1/10/2012: 110,60 euro). Voor meer info over geïndexeerde bedragen, zie Bedragen indexeren. De premie wordt pro rata verminderd wanneer minder dan 80% van de wedde betaald wordt (bijvoorbeeld wanneer je de vierdagenweek met premie combineert met het verlof om dwingende redenen van familiaal belang).
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
Statutairen
 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 80% van je voltijdse wedde aangevuld met een basisbedrag van 70,14 (gekoppeld aan de spilindex 138,01. Bruto is dit bedrag hetzelfde als de premie van het oude systeem: op 1/10/2012: 110,60 euro). Voor meer info over geïndexeerde bedragen, zie Bedragen indexeren. De premie wordt pro rata verminderd wanneer minder dan 80% van de wedde betaald wordt (bijvoorbeeld wanneer je de vierdagenweek met premie combineert met het verlof om dwingende redenen van familiaal belang).
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Pagina laatst gewijzigd op 29 mei 2022.