Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid

Dit verlof is van toepassing op

 • statutairen
 • personen met een handicap die in stage zijn.

Als je op 1 april 2017 (inwerkingtreding van het KB tot wijziging van diverse bepalingen rond flexwerk) gebruik maakt van deze afwezigheid blijf je onderworpen aan de bepalingen die voorheen op je van toepassing waren, tot deze lopende periode van afwezigheid is afgelopen.
 

Dit verlof is niet van toepassing op

 • leidinggevenden A4 en A5 (wel met toestemming van de leidinggevende en op voorwaarde dat de goede werking van de dienst niet verstoord wordt)
 • een functie die door de minister uitgesloten is voor dit verlof.
   

Prestaties

Als je statutair bent, kan je je prestaties voor persoonlijke redenen verminderen met de helft, een derde, een vierde, een vijfde of een tiende.

Als je een handicap hebt en in je stageperiode bent

 • kan je vragen om je stage halftijds of 4/5de te doen
 • wordt de stageperiode verlengd tot de totale duur bereikt is.

In beide gevallen, worden je verminderde prestaties tijdelijk opgeschort als je één van de verloven krijgt die vermeld worden in artikel 143 van het KB van 19 november 1998 (bijv. moederschapsverlof, ouderschapsverlof,…). Na afloop van de schorsingsperiode starten de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden automatisch opnieuw en zal de toegestane periode worden verlengd met de duur van de schorsingsperiode.

Werkverdeling prestaties

 • Vermindering van een tiende: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 2 weken
 • Vermindering met een vijfde: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 1 week
 • Vermindering van een vierde: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 2 weken
 • Vermindering met een derde: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 3 weken
 • Vermindering met de helft: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 1 week of 1 maand
   

Aanvraag en duur

Je moet de aanvraag schriftelijk doen en minstens 2 maanden op voorhand, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt. De verminderde prestaties gaan steeds in bij het begin van de maand.

Bij je aanvraag geef je aan welke vrije dagen je wil.  De leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) kent je verlof toe en bepaalt je werkkalender. Als je  niet akkoord gaat met de werkkalender, kan je  van je verlofaanvraag afzien.

In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de werkkalender door de leidend ambtenaar  of zijn afgevaardigde worden aangepast. Je wordt  twee maanden op voorhand op de hoogte gebracht van deze aanpassing.

Een tijdelijke aanpassing van de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je functionele chef en jezelf.

Je kan toestemming krijgen voor ten minste drie en ten hoogste vierentwintig maanden. Een verlenging is telkens mogelijk op jouw verzoek en ten minste één maand voor de lopende periode om is. Verlengingen kunnen onbeperkt worden aangevraagd.

Gevolgen

 • Administratieve stand: non-activiteit (de aanspraken op bevordering blijven wel gelden)
 • Recht op wedde: je ontvangt je wedde in verhouding tot je verminderde prestaties.
  Vanaf 1 april 2017 wordt er geen weddesupplement meer toegevoegd:
  • 1) het weddesupplement wordt niet betaald voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden die vanaf 1 april 2017 beginnen.

  • 2) voor de verminderde prestaties die al voor 1 april 2017 liepen wordt het weddensupplement ook nog na die datum uitbetaald en dit tot het einde van de aangevraagde periode of tot het ogenblik dat de ambtenaar niet meer voldoet aan de toekenningsvoorwaarden (of 2 kinderen jonger ten laste hebben of minimum 50 jaar zijn). Als de ambtenaar vraagt om de verminderde prestaties te verlengen, dan stopt ook de uitbetaling van het weddesupplement.

 • Vermindering ziektekrediet: Neen, maar volgend ziektekapitaal kan worden toegekend na het bereiken van 12 maanden dienstanciënniteit: bijv. iemand die 2 jaar halftijds werkt in het systeem van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden, zal pas na 24 maanden een nieuw ziektekapitaal van maximaal 21 werkdagen kunnen krijgen.
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
   

Meer info over jobs voor personen met een handicap:

Pagina laatst gewijzigd op 17 mei 2022.