Voor ouderschapsverlof

Algemeen

Aanvraag en duur

Hoe opnemen?

Bijzonderheden en gevolgen
 

Er zijn 2 vormen van verlof waarnaar verwezen wordt met de term “ouderschapsverlof”:

 • De loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (in totaal 4 maanden) waarover je meer info vindt op deze pagina, met een premie van de RVA en vermindering van het jaarlijks vakantieverlof
 • Een onbezoldigd ouderschapsverlof zonder invloed op het jaarlijks vakantieverlof.

Je hebt recht op alle twee de vormen van ouderschapsverlof.
 

Algemeen

Dit verlof is van toepassing op

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen.
   

De  loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof is een thematische loopbaanonderbreking, d.w.z een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen voor de opvoeding van je jong(e) kind(eren). Je hebt recht op een verlof per kind en zowel vaders als moeders hebben er recht op.

Je kan dit verlof opnemen naar aanleiding van

 • de geboorte van een kind: je moet het verlof opnemen voor de twaalfde verjaardag van het kind
 • de adoptie van een kind: je moet het verlof opnemen voor de twaalfde verjaardag van het kind.

Voor een kind met een handicap kan je loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof krijgen tot dit kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, en dit in 2 gevallen:

 • als het kind voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
 • als het kind een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.
   

Aanvraag en duur

Je moet de aanvraag schriftelijk doen en minstens 2 maanden op voorhand, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt. Je deelt de datum mee waarop het verlof begint en de duur ervan. Op vraag van de leidend ambtenaar kan je werkkalender in overleg aangepast worden.

Een verlenging is mogelijk op jouw verzoek en ten minste één maand voor de lopende periode om is.

De premie vraag je aan bij de RVA.
 

Hoe opnemen?

Je kan de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (4 maanden) opnemen via één of meerdere van de mogelijkheden in de tabel hieronder.

Voltijds gedurende vier maanden. Je kan het opsplitsen in maanden. Halftijds (bij een voltijdse tewerkstelling) gedurende acht aaneengesloten maanden. Je kan het opsplitsen per 2 maanden of een veelvoud hiervan.

Met een vijfde vermindering (bij een voltijdse tewerkstelling). Je kan het opsplitsen per 5 maanden of een veelvoud hiervan.

Je kan deze verschillende types ook combineren. Voorbeeld: je kan één maand voltijdse loopbaanonderbreking opnemen en daarna nog 15 maanden je prestaties met 1/5 verminderen.

Als je de verschillende mogelijkheden wil combineren moet je er rekening mee houden dat één maand voltijds verlof gelijk is aan twee maanden halftijdse prestaties en gelijk is aan vijf maanden verminderde prestaties met één vijfde.
 

Bijzonderheden en gevolgen

voor

Contractuelen

Contractuelen die volgens een deeltijds uurrooster werken hebben enkel recht op een voltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.

Gevolgen

 • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en uitkering. Sinds 1 augustus 2012 heb je recht op 4 maanden loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in plaats van 3. Is je kind geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012, dan heb je ook recht op de premie voor de 4e maand.
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
Statutairen, stagiairs en mandaathouders

Gevolgen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA.  Sinds 1 augustus2012 heb je recht op 4 maanden loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in plaats van 3. Is je kind geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012, dan heb je ook recht op de premie voor de 4e maand.
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Meer info

Je vindt op de site van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een handig infoblad met reglementering, voorwaarden, geïndexeerde bedragen en de nodige formulieren.

Pagina laatst gewijzigd op 23 mei 2017.