Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Voor medische bijstand

Algemeen

Dit verlof is van toepassing op

De loopbaanonderbreking voor medische bijstand is een thematische loopbaanonderbreking: d.w.z. een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte.

 • Een gezinslid is elke persoon met wie je samenwoont; familieleden zijn zowel de bloed- als de aanverwanten (= schoonfamilie: enkel als de partners gehuwd zijn!)
 • Een ernstige ziekte is elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende geneesheer als ernstig wordt beschouwd en waarvoor die van mening is dat sociale, familiale of geestelijke hulp noodzakelijk is voor het herstel.
   

Duur en hoe opnemen

Je kan het verlof in deze vormen opnemen:

Volledige loopbaanonderbreking: je hebt recht op twaalf maanden per patiënt.

Deeltijdse loopbaanonderbreking: als je je prestaties vermindert met één vijfde of de helft, heb je recht op vierentwintig maanden per patiënt.

Vermindering met 1/5 is te verdelen in uren, halve dagen en dagen gespreid over een week.

Combinatie van voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbreking. 
Voorbeeld: een combinatie van 6 maanden voltijdse loopbaanonderbreking en 12 maanden halftijdse loopbaanonderbreking.

Een combinatie van 6 maanden voltijdse loopbaanonderbreking gecombineerd en 12 maanden viervijfden (zie regel onder tabel)

 
Je kan de periodes van volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking enkel opnemen met periodes van minimum één maand en maximum drie maanden, zolang de maximumtermijn niet bereikt is.
 

Drie uitzonderingen op de duur/toepassing:

 1. Als je alleenstaand bent en uitsluitend of hoofdzakelijk de zorg draagt voor een ziek kind van 16 jaar en jonger, dan wordt de maximumduur verdubbeld. Hiervoor moet je dan een extra attest indienen.
   
 2. Voor bijstand of verzorging van een minderjarig kind (ook geldig voor stagiairs), tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind, kan je de loopbaanonderbreking opnemen voor 1 week, verlengbaar met een week.
  • Deze afwijkende mogelijkheid staat open voor
   • het personeelslid dat ouder is van het zwaar zieke kind en ermee samenwoont
   • het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding.
  • Als geen van deze personeelsleden gebruik kunnen maken van de afwijkende mogelijkheid, kunnen ook de volgende personeelsleden zich op die mogelijkheid beroepen:
   • het personeelslid dat ouder is van het zwaar zieke kind en er niet mee samenwoont
   • of, als het voor het laatst genoemd personeelslid onmogelijkheid is dit verlof op te nemen, een familielid van het zwaar zieke kind tot de tweede graad.
 3. Je hebt vanaf 1 augustus 2019 de mogelijkheid om het voltijds verlof voor medische bijstand, mits akkoord van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, voor kortere periodes te nemen dan de minimumduur van één maand. Je kan dat inkorten tot hetzij 1 week, hetzij 2 weken, hetzij 3 weken. Wanneer het resterende gedeelte van de maximumperiode van voltijds verlof voor medische bijstand minder bedraagt dan een maand, heb je het recht om dat saldo zonder akkoord van de leidend ambtenaar op te nemen.

Aanvraag

Statutairen:

 • De loopbaanonderbreking begint op de eerste dag van de week die volgt op de week waarin de mededeling gebeurt. In geval van een onvoorziene hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig kind, kan worden afgeweken van de normale termijn die geldt voor de kennisgeving aan de werkgever.
 • Je bezorgt een attest van de behandelende geneesheer van het zieke familielid of gezinslid waaruit blijkt dat je je akkoord verklaart om de zorg op jou te nemen. De premie vraag je aan bij de RVA.
 • Bij je aanvraag geef je aan welke vrije dagen je wil.
 • Vermindering met de helft of een vijfde: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 1 week in het geval van de vermindering met één vijfde of met de helft of over 1 maand in het geval van de vermindering met de helft

De leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) kent je verlof toe en bepaalt je werkkalender. Als je niet akkoord gaat met de werkkalender, kan je van je verlofaanvraag afzien. In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de werkkalender door de leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) worden aangepast. Je wordt  twee maanden op voorhand op de hoogte gebracht van deze aanpassing. Een tijdelijke aanpassing van de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je functionele chef en jezelf.

Als statutair kan je het verlof voortijdig stopzetten met een opzegperiode van twee maanden, Ook hier aanvaardt je organisatie soms andere termijnen.
 

Contractuelen

Vanaf de eerste dag van de tewerkstelling kan je als contractueel personeelslid een aanvraag voor loopbaanonderbreking voor medische redenen indienen. Het is echter wel alleen mogelijk als de werkgever schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven over werkkalender.  De mini-loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een minderjarig kind is ook van toepassing op contractuelen.

Er is geen enkele wettelijke vormvereiste voor de aanvraag bij de werkgever van loopbaanonderbreking voor medische redenen voor een contractueel personeelslid. Het akkoord tussen het personeelslid en de werkgever om de arbeidsovereenkomst volledig te schorsen of de arbeidsprestaties te verminderen in het kader van de loopbaanonderbreking moet enkel schriftelijk worden vastgelegd.

Voor de loopbaanonderbreking voor medische redenen moet deze schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt in overeenstemming met artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet: dit betekent dat

 • deze overeenkomst voor elke aanvrager afzonderlijk schriftelijk moet worden opgemaakt
 • uiterlijk op het tijdstip waarop het personeelslid start met zijn vermindering van de arbeidsprestaties
 • de overeengekomen arbeidsregeling en het werkrooster moet vermelden.

De premie vraag je aan bij de RVA.

Als contractueel kan je het verlof stopzetten na onderling overleg met je werkgever. Je kan een verlenging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende periode aanvragen.
 

Bijzonderheden en gevolgen

voor

Contractuelen

Als je in een uurrooster werkt dat minstens gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking, kan je je prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

Gevolgen

 • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA.
 • Recht op weddeverhoging:
            -  Volledige loopbaanonderbreking: nee
            -  Deeltijdse loopbaanonderbreking: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
Statutairen en mandaathouders

Gevolgen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA.
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Meer info

 • in het infoblad van de RVA met reglementering, voorwaarden, geïndexeerde bedragen en de nodige formulieren
 • in de tool Break@Work.

Pagina laatst gewijzigd op 01 augustus 2019.