Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Halftijds werken vanaf 55 of 50 (voor statutairen)

Algemeen

Dit verlof is van toepassing op de federale personeelsleden die na 1 januari 2012 halftijds zijn beginnen werken vanaf 55 of 50. Zat je voor 1 januari 2012 al in het systeem, dan zijn de bepalingen van de halftijdse vervroegde uittreding op jou van toepassing. Werk je bij de lokale besturen, griffies en parketten of de federale politie, neem dan contact op met je personeelsdienst. Hier gelden andere bepalingen.

Dit verlof is enkel van toepassing op statutairen.

Je hebt echter geen recht op dit verlof

 • als je A1 of hoger bent en de leiding hebt van een buitendienst en als je A4 of A5 bent. Enkel wanneer de goede werking van je dienst niet in het gedrang komt, kan je toch werken volgens het systeem van halftijds werken vanaf 55 of 50.
 • als je mandaathouder bent.

Contractuele personeelsleden kunnen halftijds werken via de deeltijdse loopbaanonderbreking.

In dit stelsel van halftijds werken, verricht je in de loop van de maand de helft van de prestaties van een voltijdse tewerkstelling.

Je werkt elke maand met een werkkalender van halve of volledige dagen die later nog aangepast kan worden.

Je kan het halftijds werken 50+/55+ wel opschorten bij:

 • ouderschapsverlof
 • adoptieverlof, opvangverlof of pleegouderverlof
 • verlof voor loopbaanonderbreking:
  • om palliatieve zorg te verstrekken
  • voor het bijstaan van een lid van het gezin of aan een familielid
  • voor het verstrekken van verzorging aan een lid van het gezin of aan een familielid.

Na afloop van een verlof hierboven val je gewoon terug op het halftijds werken 50+/55+.

Tijdens de periode van halftijds werken mag je geen winstgevende activiteiten uitoefenen op je vrije dagen. Je kan wel je politieke mandaten bedoeld in de wet van 18 september 1986 blijven uitvoeren. Het systeem mag ook niet gecumuleerd worden met andere vormen van deeltijds werken.

De gevolgen voor het pensioen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hiervoor neem je best contact op met de Federale Pensioendienst.

Duur

Als statutair heb je  recht om halftijds te werken vanaf 55 jaar tot aan de datum van je al dan niet vervroegd pensioen. Het verlof duurt minimaal één maand en maximaal tien jaar (15 jaar als je op je 50 jaar start) en vangt aan op de eerste dag van de maand.

Als je een zwaar beroep uitgeoefend hebt, kan je al vanaf 50 jaar halftijds werken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je was actief in een zwaar beroep gedurende minstens vijf jaar in de voorafgaande tien jaar of gedurende minstens zeven jaar in de daaraan voorafgaande vijftien jaar.
 • Het zwaar beroep komt voor op de lijst van de beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat (artikel 8bis, §1, van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.)

Als je kiest om halftijds te gaan werken, dan kun je terug voltijds gaan werken. Dit is wel eenmalig, je kan daarna niet opnieuw instappen.

Aanvraag

Je vraagt het halftijds werken vanaf 55 of 50 minstens twee maanden vooraf schriftelijk aan via je personeelsdienst, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt.

 • Bij je aanvraag geef je aan welke vrije dagen je wil.
 • Vermindering met de helft: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen of halve dagen en kan gespreid worden over 1 week of 1 maand

De leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) kent je verlof toe en bepaalt je werkkalender. Hij/zij kan het begin van het verlof uitstellen met maximum zes maanden in functie van de noden van de dienst.

In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de werkkalender door de leidend ambtenaar  (of zijn afgevaardigde) worden aangepast. Je wordt  twee maanden op voorhand op de hoogte gebracht van deze aanpassing.

Een tijdelijke aanpassing van de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je functionele chef en jezelf.
 

Gevolgen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 50% van je voltijdse wedde aangevuld met 295,99 euro. Je kan afzien van de inning van de premie. De premie wordt pro rata verminderd wanneer minder dan de helft van de wedde wordt betaald (bijvoorbeeld wanneer je het halftijds werken combineert met verlof om dwingende redenen van familiaal belang).
 • Tijdens de periode van halftijds werken mag je geen winstgevende activiteiten uitoefenen op je vrije dagen. 
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Pagina laatst gewijzigd op 23 juli 2021.