Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken

Pagina laatst gewijzigd op 22 december 2016.