Skip to main content

Koninklijk besluit van 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

Pagina laatst gewijzigd op 25 maart 2019.