Skip to main content

Koninklijk besluit van 19 november 2008 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in de diverse federale overheidsdiensten, in de departementen en in sommige instellingen van openbaar nut.

Pagina laatst gewijzigd op 04 december 2008.