Skip to main content

Federaal Waardenkader

De waarden van de federale overheid vormen de basis van het ethische kader en staan centraal in onze missie. Ze begeleiden ons dagelijks.

Beter aangepast aan de realiteit van vandaag en beter beantwoordend aan de huidige verwachtingen van werknemers en burgers, zijn de federale waarden onlangs gemoderniseerd en goedgekeurd door de 3 colleges van voorzitters (FOD, OISZ en ION).

Vijf federale waarden vormen de basis van ons handelen:

  • Respect: We handelen correct en onbevooroordeeld met eerbied voor ieders rechten en plichten
  • Vertrouwen: We gaan in alle openheid de dialoog aan met klanten en stakeholders en verlenen een goede dienstverlening rekening houdend met eenieders behoeften
  • Professionalisme: We ontwikkelen voortdurend onze deskundigheid en leveren kwalitatieve, klantgerichte diensten en producten
  • Algemmen belang: We zijn verantwoordelijk voor een regelmatige en continue dienstverlening in uitvoering van de regelgeving en de democratische werking in het belang van de maatschappij
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: We houden op een ethische, overlegde en duurzame manier rekening met de sociale cohesie, het beschermen en behouden van de leefomgeving en de ontwikkeling van de economie.

Hun keuze vloeit voort uit analyses van een groot aantal bestaande waardekaders in overheidsinstellingen, zowel op internationaal als op federaal niveau.

Deze waarden komen niet in de plaats van de waarden van elke organisatie, die verband houden met hun opdracht, maar vullen deze aan en vormen de gemeenschappelijke basis van een identiteit die door alle federale personeelsleden wordt gedeeld.

Het tot leven brengen van het waardenkader binnen de federale administratie is de opdracht die de Minister van Ambtenarenzaken aan een interdepartementale werkgroep heeft toevertrouwd.

Daartoe zal het waardenkader geleidelijk worden ingevoerd, met name in de processen van personeelsbeheer, zoals het evaluatiesysteem, de aanwerving en de employer branding.

Kijk alvast uit naar verdere communicatie over dit project!

Pagina laatst gewijzigd op 07 januari 2022.