Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Missie, visie, waarden

De federale overheid en haar personeelsleden vervullen een sleutelfunctie in de samenleving. Ze zijn partners van de burgers en ondernemingen en werken samen aan de ontwikkeling van duurzame welvaart en welzijn.

Om en bij de 80.000 federale medewerkers steken dagelijks tijd en energie in het verbeteren van de kwaliteit van hun dienstverlening, om blijk te geven van openheid en creativiteit en om zo goed mogelijk te anticiperen op de behoeften van hun klanten en hierop in te spelen.

Drie uitgangspunten maken van de overheid een actor die de samenleving een echte meerwaarde bijbrengt:

 1. De overheid moet klantgericht zijn
  Dit houdt in dat men de behoeften en verwachtingen van de klanten kent en erop anticipeert. De overheidsdiensten hebben reeds initiatieven in deze zin verricht door zich duidelijk te engageren door middel van charters en door de verwachtingen van de klanten via tevredenheidsenquêtes te meten.
  De organisatie van een geïntegreerd klachtenmanagement is een extra stap die op korte termijn moet worden genomen.
 2. De overheid moet verantwoordelijk, efficiënt en resultaatgericht zijn
  Dit impliceert een competent management en beheersinstrumenten waarmee men de werking van de organisaties kan plannen, uitvoeren, opvolgen, evalueren en aanpassen.
  Zo kunnen we het mandaatsysteem vermelden, de managementplannen, de herziening van de processen, de personeelsplannen, de beheerscontracten, de opvolging op basis van indicatoren, de interne en externe communicatie en de verbeterprojecten.
  Dit impliceert tevens dat de federale overheid een voorbeeldrol speelt op het vlak van welzijn, diversiteit, duurzame ontwikkeling en tweetaligheid.
 3. De overheid moet een aantrekkelijke, dynamische en innoverende werkgever zijn
  Dit houdt in dat er een participatief en motiverend management ontwikkeld wordt, dat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het middenkader, dat er talenten worden aangetrokken en dat men ze behoudt door ze te ontwikkelen, dat er instrumenten voor humanresourcesmanagement gebruikt worden zoals functiebeschrijvingen en competentieprofielen, loopbaanbegeleiding, competentiebalansen, administratieve vereenvoudiging en de harmonisering van het statuut...
  Dit houdt tevens in dat er bij alle personeelsleden een leer- en ontwikkelingscultuur in het leven wordt geroepen en dat de ontwikkelingsplannen, de kennisoverdracht en - management en de naleving van de juridische en deontologische regels bevorderd worden. De tevredenheidsenquêtes die men van de medewerkers afneemt moeten eveneens uitgebreid en gesystematiseerd worden.

Pagina laatst gewijzigd op 07 mei 2019.