Skip to main content

Managementplan

Kenmerken van een managementplan

Een managementplan is:

  • een visiedocument
  • een dynamisch beheersinstrument
  • verplicht
  • een communicatie-instrument
  • de toetssteen voor de evaluatie van de manager

Inhoud van een managementplan

In het managementplan kan je twee grote delen onderscheiden. Het eerste deel is het strategisch plan. Dit bevat de omschrijving van de strategie die de organisatie in de komende jaren zal volgen om de missie en visie te realiseren. Het tweede deel beschrijft hoe deze strategie vertaald wordt in concrete initiatieven en projecten voor het komende jaar staat in het operationeel plan. Elk jaar wordt dit plan geactualiseerd. Het managementplan geeft een overzicht van de menselijke en financiële middelen die nodig zijn voor de realisatie ervan.

Het strategische en operationele deel van het managementplan bestaat minstens uit de volgende onderdelen:

 • de missie (de bestaansreden) van de organisatie en de visie die zij nastreeft (beschrijving van de toekomstige organisatie)
 • de omgevingsanalyse: wie zijn de belanghebbenden, wat zijn hun verwachtingen en welke invloed hebben zij op de organisatie?
 • de strategische assen en doelstellingen: wat zijn de hoofdoriëntaties in de strategie en de langetermijndoelstellingen (drie tot vijf jaar)?
 • de operationele doelstellingen: de vertaling van de strategische doelstellingen in concrete kortetermijndoelstellingen (één jaar)
 • de projecten en initiatieven die voor elke operationele doelstelling gepland worden
 • de nodige mensen en middelen

Coherentie is essentieel in een managementplan. De strategie moet goed in elkaar zitten en één sluitend geheel vormen. Door regelmatig terug te koppelen naar voorgaande fases vermijd je gaten en onregelmatigheden in het plan en de strategie.

Pagina laatst gewijzigd op 04 juli 2014.