Skip to main content

Bestuursovereenkomsten federale organisaties

Inhoud van de bestuursovereenkomst

De bestuursovereenkomst bij de FOD’s en POD’s bevat minstens volgende elementen:

BESCHRIJVEN OBJECTIVEREN VOORZIEN
 1. Een beschrijving van alle toegewezen missies en opdrachten
 2. De visie en de waarden
 3. Een omgevings- en belanghebbendenanalyse (stakeholders)
 1. De strategische doelstellingen en de volgens het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerde operationele doelstellingen die betrekking hebben op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van alle missies en opdrachten
 2. De strategische doelstellingen en de volgens het SMART-principe geformuleerde operationele doelstellingen die betrekking hebben op de verbetering van de interne werking en het beheer van de federale overheidsdienst en waarbij volgende domeinen ook aan bod komen:
  1. Efficiëntieverbetering en kostenreductie
  2. Administratieve vereenvoudiging
  3. Verbetering klantgerichtheid of verbetering van de relatie met de gebruiker/burger
  4. Duurzame ontwikkeling
  5. Bevordering gelijke kansen
  6. Verbetering interne controle en interne audit
  7. Dienstoverschrijdende samenwerking
 3. De efficiëntiedoelstellingen van de overheidsdienst en de wijze waarop hij zich zal inschrijven in het budgettair kader dat is bepaald door de regering
 4. De resultaatindicatoren die aan elke doelstelling zijn verbonden
 5. De kritieke succesfactoren voor de realisatie van de doelstellingen
 6. De analyse van strategische en operationele risico’s
 7. De toewijzing van de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de strategische of operationele doelstellingen, zodanig dat de evaluatie van elke houder van een managementfunctie en elke houder van een staffunctie mogelijk is
 1. Een beschrijving van de belangrijkste projecten, processen, initiatieven of acties
 2. Het middelenschema
 3. De rapportering- en opvolgingsmodaliteiten
 4. De verbintenissen van de ondertekenende partijen.

Duur van de bestuursovereenkomst

De bestuursovereenkomst wordt gesloten voor een duur van drie kalenderjaren en heeft bijgevolg een strategische planningshorizon van drie jaar, die wordt geconcretiseerd in operationele planningshorizonten van één jaar (jaarlijks bestuursplan).

Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van een bestuursovereenkomst, legt de overheidsdienst aan de voogdijminister of voogdijstaatssecretaris, een nieuw ontwerp van bestuursovereenkomst voor.

Indien bij het verstrijken van een bestuursovereenkomst geen nieuwe bestuursovereenkomst in werking is getreden, wordt ze van rechtswege verlengd, tot op het ogenblik dat een nieuwe bestuursovereenkomst in werking is getreden.

Indien geen nieuwe bestuursovereenkomst in werking is getreden binnen een termijn van één jaar, kan de voogdijminister of toezichthoudende staatssecretaris, voorlopige regels vaststellen. Deze voorlopige regels zullen als nieuwe bestuursovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe bestuursovereenkomst in werking treedt.

Aanpassing bestuursovereenkomst

De bestuursovereenkomst kan tijdens zijn duurtijd, in voorkomend geval, elke drie maand aangepast worden.

Elk van de onderhandelende partijen (minister/staatssecretaris, Voorzitter) kan een voorstel tot wijziging van de bestuursovereenkomst voorleggen.

Een wijziging van de bestuursovereenkomst leidt tot een wijziging van het bestuursplan.

Een geconsolideerde versie van de bestuursovereenkomst wordt gemaakt bij elke aanpassing. De verschillende versies van het beheerscontract worden gearchiveerd.

Een kopie van elke getekende bestuursovereenkomst en getekend bestuursplan wordt naar de FOD Beleid en Ondersteuning gestuurd.
   

Methodologische evaluatie

De FOD Beleid en Ondersteuning zal driejaarlijks, te tellen vanaf de ondertekeningdatum van de eerste bestuursovereenkomst van een FOD of POD, een globale evaluatie maken van de ontwikkeling en de toepassing van de bestuursovereenkomsten en bestuursplannen in de FOD's en de POD's. Deze globale evaluatie betreft enkel een methodologische evaluatie.

Op basis van deze globale evaluatie zal de FOD Beleid en Ondersteuning verbetervoorstellen formuleren. Deze worden in de vorm van een rapport voorgelegd aan de Minister bevoegd voor het Openbaar ambt en de Minister bevoegd voor Begroting.
         

Reeds gepubliceerde bestuursovereenkomsten

Pagina laatst gewijzigd op 21 oktober 2021.