Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

BPR en BPM

De eerste Business Proces Reengineering projecten (BPR’s) zijn in 2002 gestart vanuit het kabinet van de toenmalige minister van Ambtenarenzaken. Begin 2003 nam de FOD Beleid en Ondersteuning de uitvoering en opvolging van de BPR-projecten over. Geleidelijkwerd een eigen standaard BPR-aanpak in vijf fasen uitgewerkt.

De uitvoering van een BPR-project steunt op drie pijlers die elkaar kunnen aanvullen:

  • de competenties van de medewerkers van de betrokken overheidsdienst
  • de expertise van van de FOD Beleid en Ondersteuning
  • de inzet van externe consultant.

Definitie

Business Proces Reengineering (BPR) is het fundamenteel herdenken en radicaal vernieuwen van de organisatieprocessen om belangrijke prestatieverbeteringen te realiseren. Een BPR-project is een geheel van geïntegreerde programma’s die elk op zich bijdragen tot de uitwerking van een organisatie met doeltreffende processen.

Business Process Management (BPM) is het continu proces van meten, verbeteren en implementeren van de processen.

Doel

Het doel van een BPR is het hertekenen van je organisatie in functie van procesbeheer. Een proces is een verzameling van activiteiten die als doel hebben een dienst of product te leveren op een efficiënte en doeltreffende manier dat overeenstemt met de vraag. Dit houdt in dat je organisatie moet evolueren naar een transversaal gestroomlijnde werking, dwars door de silo’s heen met het oog op het kwaliteit- en doorlooptijdoptimalisatie. De uitvoering van een BPR-project moet het dus mogelijk maken om de strategische en operationele doelstellingen uit je managementplan op een samenhangende en efficiënte manier te bereiken.

Aanpak

Een BPR-project wordt uitgevoerd in vijf fasen. De eerste vier fasen vormen het analyse-luik van de aanpak. In fase één wordt de huidige situatie van je organisatie in kaart gebracht en worden de verbeterdomeinen of 'opportuniteiten' geïdentificeerd. In de tweede fase worden de principes van het project en de organisatie van de BPR vastgelegd. De gewenste toekomstige situatie wordt tijdens de derde fase omschreven. In de vierde fase wordt de kloof berekend tussen de huidige en de toekomstige situatie. Tijdens de vijfde en tevens laatste fase worden de geselecteerde projecten en de nieuwe processen ingevoerd.

Alle elementen van je organisatie komen tijdens de BPR aan bod: de core-business, de financiën, de infrastructuur, ICT, HR, …

Een BPR vraagt een grote inspanning van je organisatie en je medewerkers. Een BPR-project moet dus volledig gedragen worden door het topmanagement.

Alvorens je aan een BPR-project begint, moeten er dus een aantal minimumvereisten ingevuld zijn:

  • Wat verwacht je van de BPR? Leg je verwachtingen en de doelstellingen die je wilt behalen door het uitvoeren van een BPR vast.
  • Heeft je organisatie een duidelijk missie, visie en strategie? Dit vormt immers het vertrekpunt van de BPR.
  • Wordt het project door het topniveau van je organisatie gesteund? Indien de BPR geen draagvlak heeft bij het topniveau, is de kans op een succesvol project heel klein.
  • Heb je een sterke, interne projectleider die je organisatie heel goed kent? De interne projectleider rapporteert direct naar het topniveau.
  • Beschikt je organisatie over voldoende capaciteit om de nodige projectresources voor de nodige tijd in te zetten? Een BPR-project betekent extra werk voor de betrokken medewerkers.
  • Is er een duidelijke politieke rapportering? Gezien de impact en de benodigde middelen moet elke BPR politiek afgedekt zijn.

Pagina laatst gewijzigd op 02 maart 2017.