Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Catalogus van de personeelskosten van de FODs, PODs, RO, RvS en IF

De catalogus van de personeelskosten geeft per weddenschaal, per statuut,  een gemiddelde standaardkost op jaarbasis en pro rata de maand van het jaar.

In rekening gebrachte personeelskosten

De kost in de catalogus is een ‘full cost’ voor de betrokken weddenschaal. Hij dekt zowel de gemiddelde wedde als het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de verschillende premies en toelagen die gemiddeld worden betaald. Enkel de kosten van de abonnementen op het openbaar vervoer worden niet in aanmerking genomen. De kost houdt rekening met de index en de werkgeversbijdragen die van kracht zijn in de referentiemaand.

Bronnen van de kostencatalogus

De kost in de catalogus is gebaseerd op de observatie van de individuele loonkosten in de referentiemaand voor de FODs en PODs en de bijzondere korpsen RO, RvS en IF (groep 1. van de omzendbrief 669).

Door het gemiddelde te nemen van alle individuele projecties in een weddenschaal bekomt men voor deze schaal een gemiddelde totale loonkost aan 12/12.

Wilt u meer te weten over de projecties, raadpleeg dan de regels van de methode die is beschreven in de omzendbrief nr. 670.

Doelpubliek van de kostencatalogus

De kosten vermeld in de catalogus kunnen worden gebruikt door de FODs en PODs en de bijzondere korpsen RO, RvS en IF. Andere organisaties, zoals de ION en de OISZ, kunnen ze niet volwaardig gebruiken, vooral omdat de werkgeversbijdragen die eigen zijn aan de FODs en PODs in rekening werden gebracht.

De catalogus richt zich ook enkel tot de organisaties omdat hij de totale kosten voorstelt die door de werkgever worden gedragen. Het betreft dus geen instrument dat door een ambtenaar of een kandidaat ambtenaar kan aangewend worden om zijn bezoldiging te evalueren. Hiervoor kunnen ze beroep doen op een ander hulpmiddel: de salarissimulator.

Een jaarkost of niet

De catalogus geeft voor elke weddenschaal, per statuut, een kost aan 12/12 (volledig jaar) maar ook een gedeeltelijke kost afhankelijk van de maand van het jaar vanaf dewelke de raming is vereist.  De kost pro rata wordt berekend op basis van de ordonnancering van de salary cost Persopoint die voor het jaar van de referentiemaand geobserveerd is voor het geheel van de FODs en PODs en de bijzondere korpsen RO, RvS en IF.

Meer info

Een catalogus per familie weddenschalen

Er is een catalogus per familie van weddenschalen, waarbij elke familie bestaat uit een geheel van weddenschalen die specifiek zijn voor een personeelsgroep en een eigen regelgeving hebben.

Gebruik

De kostencatalogus is nuttig om bijvoorbeeld :

  • De structurele kost van geplande wervingen te ramen;

  • De kost van een op te zetten projectteam te ramen ;

  • De potentiële besparing van een personeelsuitstroom te ramen ;

Vermits de kostencatalogus bij elke release naar het Korps van de Inspectie van Financiën wordt gestuurd kan het gebruik ervan in nota’s bestemd voor de inspecteur van Financiën het beslissingsproces in alle departementen soepeler doen verlopen.

Contact

Team SEPP Workforce Planning (FOD BOSA, DG R&O)

Pagina laatst gewijzigd op 01 april 2019.