Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

Rekenhof

Het Rekenhof is een instelling die bij artikel 180 van de Grondwet werd opgericht om voor de wetgevende macht een externe controle uit te oefenen op de begrotings-, boekhoudkundige- en financiële verrichtingen van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de openbare instellingen die ervan afhangen, en de provincies.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van het Rekenhof zijn vastgelegd in zijn inrichtingswet van 29 oktober 1846 en in de wet van 16 mei 2003.

Het Rekenhof oefent een financiële controle, een wettigheids- en regelmatigheidscontrole en een controle op de goede besteding van de overheidsgelden uit. Het Rekenhof informeert de parlementen en provincieraden geregeld over de resultaten van die controles.

Als budgettair raadgever bezorgt het Rekenhof zijn commentaar en opmerkingen over de ontwerpbegrotingen en begrotingsaanpassingen aan de parlementen. Het Rekenhof heeft ook een rechtsprekende bevoegdheid ten aanzien van de openbare rekenplichtigen van wie de rekeningen een tekort vertonen.

Tenslotte heeft het Rekenhof specifieke opdrachten in het kader van het behoorlijk bestuur (mandatenlijsten en vermogenaangiften van openbare mandatarissen en hoge ambtenaren, adviezen over de financiële verslagen van de politieke partijen, adviezen over de verkiezingsuitgaven), op het vlak van de verdeling van de financiële middelen tussen de gemeenschappen en gewesten (leerlingentelling, fiscale loyauteit op het vlak van personenbelasting) en op basis van zijn expertise (budgettaire impact van wetsvoorstellen, rekeningen van dotatiegerechtigde instellingen).

Meer info

Over het Rekenhof

Pagina laatst gewijzigd op 08 augustus 2013.